+
-+ Tulosta

Talousvettä toimittava laitos

Vesilaitos määritellään vesihuoltolaissa (119/2001) ja terveydensuojelulaissa (763/1994).

Vesilaitoksen tulee huolehtia siitä, että sen toimittama talousvesi täyttää laissa ja asetuksissa säädetyt laatuvaatimukset.

Terveydensuojelulaissa talousvettä toimittavalla laitoksella tarkoitetaan toiminnanharjoittajaa, joka toimittaa talousvettä jakeluverkossa tai muuten kuin tilapäisesti tankeista.

Vesihuoltolaissa vesihuoltolaitoksella tarkoitetaan laitosta, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan hyväksymällä toiminta-alueella. Kyseessä voi olla kunnan, yksityisen osakeyhtiön tai vesiosuuskunnan omistuksessa oleva vesilaitos.

Iso vai pieni talousvettä toimittava laitos

Talousveden laatua koskevassa lainsäädännössä laitokset on jaoteltu isoihin ja pieniin laitoksiin. Isoja laitoksia ovat ne, jotka toimittavat vettä vähintään 10 m3 päivässä tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin. Pieniä laitoksia ovat ne, jotka toimittavat vettä vähemmän kuin 10 m3 päivässä taikka alle 50 henkilön tarpeisiin.

Talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen vai ilmoitusvelvoite

Hakemus hyväksymiseen tarvitaan:

Kun kyseessä on terveydensuojelulain (763/1994) 18 §:n mukainen talousvettä toimittava laitos, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä. Hakemus talousvettä toimittavan laitoksen hyväksymiseksi on toimitettava kunnan terveydensuojeluviranomaiselle viimeistään 3 kk ennen toiminnan aloittamista. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin toiminta on hyväksytty.

Hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä muutetaan tai jakelussa tapahtuu talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Kunnan terveydensuojeluviranomainen varaa alueelliselle ELY-keskukselle ja aluehallintovirastolle tilaisuuden antaa hakemuksesta lausunto.

Ilmoitus viranomaiselle riittää, mikäli:

Toiminnanharjoittaja ottaa talousvettä omilla laitteilla käytettäväksi osana julkista tai kaupallista toimintaa. Lisäksi myös muun kuin 18 §:ssä tarkoitetun talousvettä toimittavan laitoksen osalta riittää kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ilmoitus. Yhteisessä käytössä olevan vedenottamon tai vesisäiliön omistajan täytyy tehdä vedenjakelualueesta 13 §:ssä tarkoitettu ilmoitus, jos vettä otetaan vedenkäyttäjien omilla laitteilla talousvetenä käytettäväksi yhteensä vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 kuutiometriä vuorokaudessa. Ilmoitus on jätettävä 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Veden laadun valvonta

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo jaettavan veden laatua.

Ison talousvettä toimittavan laitoksen vedenlaatu määräytyy STM:n asetuksen talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) mukaan. Laitokselle on tehtävä valvontatutkimusohjelma, jolle löytyy malli Valviran nettisivuilta. Valvontatutkimusohjelma tehdään yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

Pienen talousvettä toimittavan laitoksen vedenlaatu määräytyy STM:n asetuksen pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001) mukaan. Laitokselle on tehtävä näytteenottosuunnitelma talousveden säännöllistä seurantaa varten.

Joissakin tapauksissa vesilaitos saattaa toimittaa vettä toiselle vesilaitokselle. Tällöin kumpikin vesilaitos vastaa veden laadusta oman verkostonsa alueella. Toisen vesilaitoksen verkostosta saavan vesilaitoksen näytteenottotiheyttä ja -parametrejä voidaan tietyissä tapauksissa harventaa. Vesilaitoksella tulisi olla desinfiointivalmius kontaminaatiotapauksen varalta.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme