+
-+ Tulosta

Energiaselvitys ja energiatodistus rakennusluvan yhteydessä

1.1.2018 voimaan astuneet uudet rakennusmääräykset

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999, MRL) määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Olennaiset tekniset vaatimukset koskevat rakenteiden lujuutta ja vakautta, paloturvallisuutta, terveellisyyttä, käyttöturvallisuutta, esteettömyyttä, meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita sekä energiatehokkuutta. Lain 117 §:ssä annetaan olennaisten teknisten vaatimusten lisäksi asetuksenantovaltuutus koskien rakennusten käyttö- ja huolto-ohjetta. Tarkemmat rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet kootaan Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että energiaa ja luonnonvaroja kuluu säästeliäästi. Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten täyttyminen on osoitettava laskelmilla.

Rakennuksessa käytettävien rakennustuotteiden ja taloteknisten järjestelmien sekä niiden säätö- ja mittausjärjestelmien on oltava sellaisia, että energiankulutus ja tehontarve rakennusta ja sen järjestelmiä käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettäessä jää vähäiseksi ja että energiankulutusta voidaan seurata.

Energiatehokkuutta on parannettava rakennuksen rakennus- tai toimenpideluvanvaraisen korjaus- ja muutostyön tai rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä, jos se on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.

Energiaselvitys

Rakennusta suunniteltaessa on laadittava energiaselvitys, joka sisältää seuraavat tarkastelut

 • E-luku ja sen laskennan keskeiset lähtötiedot ja tulokset (4 §)
 • Rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus (23 §)
 • Koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho (30 §)

TAI

 • rakenteellisen energiatehokkuuden määräystenmukaisuus (33 §)

Lisäksi energiaselvitys voi tarvittaessa sisältää tarkastelun kesäajan huonelämpötiloista ja energiatodistuksen.

Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos lupavaiheen energiaselvityksen perusteena oleviin suunnitelmiin on tullut muutoksia.

Asetukset

Energiatodistus

Mikä on energiatodistus?

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen suunnittelu-, rakentamis-, myynti- ja vuokraustilanteessa. Vertailukelpoinen todistus antaa tärkeää ja luotettavaa tietoa ostopäätöksessä, joka on useimmille meistä elämän suurin hankinta. Energiatodistus kertoo rakennuksen energiatehokkuudesta standardikäytöllä jotta erilaiset kulutustottumukset eivät vaikeuta rakennusten vertailua.

Milloin energiatodistus tarvitaan?

Rakennusvalvonta edellyttää energiatodistuksen ja laajemman energiaselvityksen laatimista rakennusluvan yhteydessä, kun kyseessä on energiaa käyttävä uudisrakentaminen. Energiatodistus tulee laatia myös korjausrakentamisen lupahakemuksen liitteeksi, jos on valittu E-luku korjausrakentamisen yhteydessä tapahtuvan energiatehokkuuden parantamisen vertailuarvoksi. Energiatodistusta tarvitaan useimmiten myös rakennuksen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä.

Myös erillisille, yli 50 neliömetrin moottoriajoneuvosuojille eli suurille autotalleille tarvitaan energiatodistus uudisrakentamisen sekä rakennuksen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

Uudisrakentamisen lupavaiheessa toimitetaan energiatodistuksen suunnitteluvaiheen versio ja käyttöönottokatselmuksessa toimitetaan päivitetty lopullinen energiatodistus.

Kuka laatii energiatodistuksen?

Energiatodistuksen laatii henkilö, jonka pätevyys on todettu ja voimassa, ja joka on rekisteröity ARAn energiatodistusten laatijoista ylläpitämään rekisteriin.
Rekisteriä laadituista energiatodistuksista sekä energiatodistuksen laatijoista ylläpitää ARA: www.energiatodistusrekisteri.fi

Keskeiset energiatodistusta koskevat säädökset

 • Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 1048/2017 (pdf)
  - perustelumuistio asetukseen
 • Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013 (Finlex).
 • Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä 147/2015 (Finlex).
 • Valtioneuvoston asetus rakennuksen energiatodistuksen laatijan pätevyydestä ja kevennetyn energiatodistusmenettelyn edellytyksistä 170/2013 ( Finlex).
 • Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 176/2013 (Finlex, kumottu 20.12.2017).

Muita energiatodistukseen liittyvä säädöksiä

 • Laki Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 51/2013 (Finlex).
 • Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 175/2013 (Finlex).
 • Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijätodistuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 174/2013 (Finlex).

Voit kysyä puolueettomalta energianeuvojalta vinkkejä energiansäästöön!

Yhteystiedot

Energianeuvoja Kymenlaaksossa
Tommi Tuomi
020 615 7449 tai 0405009586
tommi.tuomi(at)kouvola.fi

Nyt myös Kymenlaakson energianeuvonta Facebookissa, seuraa ihmeessä niin tiedät missä ja mitä energianeuvoja puuhailee (@Kymenlaaksonenergianeuvoja1)

Seuraavat käyttökelpoiset oppaat löytyvät tarvittaessa ympäristöministeriön Internet-sivuilta (suluissa julkaisuvuosi).

 • Ilmastoinnin LTO:n vuosihyötysuhteen määrittäminen: Ympäristöministeriön moniste 122.
 • Epäsäännölliset kylmäsillat: Viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaopas (2011).
 • Tasauslaskentaopas 2012. Rakennuksen lämpöhäviöiden määräystenmukai-suuden osoittaminen (2012).
 • Jäähdytysjärjestelmien energianlaskentaopas (2011).
 • Lämpöpumppujen energialaskentaopas (2012).
 • Lämmitysjärjestelmien laskentaopas (2012).
 • Aurinkolämmön laskentaopas (2012).
 • Energiatodistus: Energiatodistusopas 2007 (2009).

Yhteystiedot

Tommi Tuomi
Energianeuvoja
020 615 7449
tommi.tuomikouvola.fi
Valtakatu 33
45700
Kuusankoski

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme