+
-+ Tulosta

Energiaselvitys ja energiatodistus rakennusluvan yhteydessä

1.7.2012 on astunut voimaan uusi Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D3, rakennusten energiatehokkuus. Sillä kumotaan ympäristöministeriön 22 päivänä joulukuuta 2008 antama asetus rakennusten lämmöneristyksestä ja ympäristö-ministeriön 22 päivänä joulukuuta 2008 antama asetus rakennusten energiatehok-kuudesta. Ennen asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen lupahakemukseen voidaan soveltaa aikaisempia määräyksiä ja ohjeita.

Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D3(2012), Rakennusten energiatehokkuus
Sisältää rakennusten energiatehokkuusvaatimukset, energialaskennan lähtötiedot, energialaskennan laskentasäännöt ja määräystenmukaisuuden osoittamisen sekä ne rakennukset, joita määräykset eivät koske. Suomen rakentamismääräys-kokoelman osa D5(2012), sisältää laskentaohjeet, rakennusten energianku-lutuksen ja lämmitystehontarpeen laskentaa varten. Ohjeesta julkaistu luonnos on saatavilla ympäristöministeriön Internet-sivustolta, kohdasta "Uusiutumassa olevat rakennusmääräyksen osat". Määräyksen 5.1.1 mukaan rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä rakennuksen energiaselvitys.

Energiaselvitys

Rakennusta suunniteltaessa ja rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitet-tävä RakMK D3 kohdan 5.1.1 mukaan laadittu energiaselvitys. Energiaselvitys on päivitettävä ja pääsuunnittelijan on varmennettava se ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Energiaselvitys sisältää yleensä seuraavat tarkastelut:

 • rakennuksen kokonaisenergian kulutus (E-luku) kohdan 2.1 mukaan;
 • energialaskennan lähtötiedot ja tulokset kohdan 5.3 mukaan;
 • kesäaikainen huonelämpötila kohdan 2.2 mukaan ja tarvittaessa jäähdytysteho;
 • rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus kohdan 2.4 mukaan;
 • rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa; sekä
 • rakennuksen energiatodistus.

Laki rakennuksen energiatodistuksesta (13.4.2007/487).
Laki määrittää perusteet energiatodistukselle, todistuksen voimassaoloajan ja ne kohteet, joilta ei todistusta edellytetä. Lain 6 § mukaan haettaessa rakennuslupaa uudisrakentamista varten on hakemukseen liitettävässä energiaselvityksessä oltava pääsuunnittelijan antama rakennuksen energiatodistus

Rakennuksen energiatodistuksessa ilmoitetaan rakennuksen tarkoitustaan vastaa-vaan käyttöön tarvittava energiamäärä. Rakennuksen energiatehokkuuden arvioi-miseksi ja sen vertaamiseksi muihin samaa tarkoitusta palveleviin rakennuksiin ilmaistaan rakennuksen tarvitsema energiamäärä rakennuksen pinta-alan suhteen useampiluokkaisella asteikolla.

Nykyinen vihreätaustainen energiatodistus on lainvoimainen energiatodistus. Energiatodistus on aina värillinen. Energiatodistuslaki on uudistumassa vuoden 2013 helmikuussa ja laki on tuomassa muutoksia energiatodistuksen sisältöön ja ulkoasuun. Ohjeistusta uutta energiatodistusta koskien tarkennetaan, kun uusi energiatodistuslaki on hyväksytty.

Seuraavat käyttökelpoiset oppaat löytyvät tarvittaessa ympäristöministeriön Internet-sivuilta (suluissa julkaisuvuosi).

 • Ilmastoinnin LTO:n vuosihyötysuhteen määrittäminen: Ympäristöministeriön moniste 122.
 • Epäsäännölliset kylmäsillat: Viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaopas (2011).
 • Tasauslaskentaopas 2012. Rakennuksen lämpöhäviöiden määräystenmukai-suuden osoittaminen (2012).
 • Jäähdytysjärjestelmien energianlaskentaopas (2011).
 • Lämpöpumppujen energialaskentaopas (2012).
 • Lämmitysjärjestelmien laskentaopas (2012).
 • Aurinkolämmön laskentaopas (2012).
 • Energiatodistus: Energiatodistusopas 2007 (2009).

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme