+
-+ Tulosta

Kaupungin omistamien metsien hoitoa ohjataan metsäsuunnitelmalla. Kyseessä on kokonaissuunnitelma, jolla ohjataan tietyn alueen hoitotoimenpiteitä kymmenen vuoden aikana.

Metsänhoitosuunnitelmia laaditaan kaupungin omistamille luonnonmukaisille alueille niiden hoitamiseksi ja virkistysmahdollisuuksien turvaamiseksi. Suunnitelmat tehdään puustoinventoinnin, luontokartoituksen, taajamametsien hoitoperiaatteiden ja aluetta koskevien kaavamääräysten mukaisesti. Muita työlle asetettuja lähtökohtia ovat virkistyskäytön eri toimintojen yhteensovittaminen alueella, metsän elinympäristön turvaaminen ja jatkuvuus sekä vuorovaikutteisuuden lisääminen metsäsuunnittelussa.

Suunnittelun perusteena on vuonna 2013 hyväksytty kaupungin Taajamametsien hoitoperiaatteet. [pdf, 5 MB] Periaatteissa on sitouduttu hoitamaan metsiä siten, että ne ovat maisemakuvaltaan vaihtelevia ja hakkuut tehdään vain kasvatushakkuina.

Kaupungin omistamien metsien metsäsuunnitelmia päivitetään jatkuvasti. Vanhimmat suunnitelmat ovat Talousmetsien metsäsuunnitelma 2010-2020 ja Yleiskaava-alueiden metsäsuunnitelma 2013-2023. Päivityksessä vuonna 2017 ovat keskusta-alueen ja Anjalankosken alueen metsäsuunnitelmat.

Kouvolan keskusta-alueen metsäsuunnitelu

Suunniteltavan alueen pinta-ala on yhteensä noin 900 ha. Suunnitteua varten tehtiin kesän 2017 aikana alueilla kattava luontoarvojen ja olemassa olevan puuston inventointi metsien kunnon ja hoitotarpeiden selvittämiseksi.

Luonnos metsäsuunnitelmasta tulee nähtäville keväällä 2018, jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa ehdotuksen mukaisiin käsiteltäviin alueisiin.

Suunnittelu on aloitettu Mielakan metsäsuunnitelman laatimisella.

Mielakan metsäsuunnittelu

Mielakan metsänhoitosuunnitelma on valmistunut ja hyväksytty teknisessä lautakunnassa 9.1.2017.(pöytäkirja). Tutustu suunnitelmaan tästä [pdf, 4 MB].

Suunnittelualueen rajausSuunnittelualueen rajaus

Mielakan alueen metsänhoidossa tavoitteena on monimuotoisen ja viihtyisän ulkoiluympäristön lisäksi pitää viheralue turvallisena erityisesti asutuksen lähellä ja teiden varsilla. Asutuksen vierimetsiä hoidetaan asukkaiden toiveet huomioiden ja lisäksi kannustetaan asukkaita hoitamaan itse kiinteistönsä rajan välittömässä läheisyydessä olevaa pienpuustoa.

Suunnitelma sisältää tietoja suunnittelualueen nykytilasta ja toimenpide-ehdotukset metsän hoidosta seuraavalle kymmenen vuoden jaksolle. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 66 ha. Suunnitelman on laatinut Kouvolan kaupungin maaomaisuus- ja paikkatietopalvelut.

Mielakan alueen edellinen metsäsuunnitelma on tehty vuosille 2007–2016. Sinä aikana alueella ei ole tehty hakkuita, lukuun ottamatta Kojunmäenkierron asuinalueen rakentumista, sekä sen ja Uudismaankadun välisen viheralueen pienialaista hoitohakkuuta.

Asukkaiden kuulemisen jälkeen Mielakan metsänhoitosuunnitelma oli teknisen lautakunnan käsittelyssä. Hyväksymisen jälkeen hoitotoimenpiteille haetaan maisematyölupaa. Hakkuu- ja hoitotoimenpiteet ovat ajankohtaisia vuosien 2018 - 2019 aikana.

Mielakan metsänhoitosuunnitelman aikataulu
Metsä‐ ja luonto inventointi kesä 2016
Luontoselvitys valmistuu 5.11.2016
Asukkaiden ja sidosryhmien kuuleminen; Metsäkysely sekä Metsätilaisuus ja ‐kävely 19.4.2017
Suunnitelman ehdotus julkisesti nähtäville ja kommentoitavanamarraskuu 2017
Suunnitelman hyväksyminen (tekninen lautakunta) tammikuu 2018
Maisematyölupa toukokuu 2018
Tiedotus asukkaille syksyllä 2018
Hakkuu‐ ja hoitotoimenpiteet 2018 ‐ 2019

Metsäsuunnitteluun liittyen järjestettiin keskustelutilaisuus Mielakan alueen metsien hoidosta 19.4.2017 Mielakan rinnekahvilassa. Läsnä oli noin 40 kiinnostunutta.

Keskustelun ja kahvittelun jälkeen puolet läsnäolijoista osallistui opastetulle metsäkävelle, jossa käytiin metsätalousinsinööri Kirsi Hokkasen ja metsäsuunnittelija Ismo Huotarin kanssa tarkemmin läpi suunnitelmia ja asukkaiden toiveita metsänhoitotoimenpiteiksi alueella.

Esitys tilaisuudesta on luettavissa tästä [pdf, 4 MB].

Muistio tilaisuudesta on luettavissa tästä [pdf, 29 KB].

MEIDÄN METSÄ - osallistavaa metsäsuunnittelua

Kaupungin metsien hoitoa suunnitellaan yhdessä paikallisasiantuntijoiden eli metsien käyttäjien - asukkaiden, yhdistysten, yritysten ja yhteistöjen kanssa. Mielipiteiden kuulemiseksi ja vuoropuhelun mahdollistamiseksi järjestämme asukkaille avoimia keskustelutilaisuuksia, maastokävelyjä sekä kyselyitä. Teemme tarvittaessa pyynnöstä myös katselmuksia paikan päällä yhteisen näkemyksen saavuttamiseksi.

Keskusta-alueen metsäsuunnittelun tueksi asukkailta ja metsässä liikkuvilta kysyttiin mielipiteitä karttakysellyllä maalis-huhtikuussa 2017. Kyselyllä kartoitettiin mm. missä Kouvolan keskusta-alueella on säilyttämisen arvoisia, arvokkaita metsiä, tärkeitä ulkoilupaikkoja ja -reittejä sekä missä metsää pitäisi hoitaa ja millä voimakkuudella. Lisäksi selvitettiin, kuinka hyvin Kouvolan suojelualueet ovat tunnettuja sekä mihin kaupungin maa-alueiden hoidossa pitäisi panostaa.

Kyselyllä kerättävää arvokasta tietoa hyödynnetään keskusta-alueelle tehtävän metsäsuunnitelman laatimisessa.

Raportti kyselystä on luettavissa tästä [pdf, 1 MB].

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme