+
-+ Tulosta

Maankäytön toteuttamisohjelma

Maankäytön toteuttamisohjelmalla (Mato) suunnitellaan Kouvolan maankäytön toteuttamista seuraavien 10 vuoden aikana. Ohjelmassa määritellään
uusien asuinalueiden toteuttamisjärjestys perusteluineen.

Mato-ohjelma tuottaa lähtökohtia kaupungin kaavoitusohjelmalle, maanhankinnalle ja investointiohjelmille. Ohjelmaan vaikuttavat käytettävissä olevat rahat ja resurssit.

Ohjelma päivitetään vuosittain. Se käsitellään teknisessä lautakunnassa ja hyväksytään kaupunginhallituksessa sekä viedään valtuustoon tiedoksi.

Vuoden 2016 ohjelman painopisteenä ovat yritystontit.

Ohjelman yleistavoitteet pohjautuvat Kouvolan kaupunkistrategiassa vuosille 2014-2020 määriteltyihin neljään strategiseen päämäärään sekä maapoliittiseen ohjelmaan.

Tarkoitus

Maankäytön toteuttamisohjelmalla kaavoitus, maanhankinta, yhdyskuntatekniikan rakentaminen, tonttien luovutus sekä taloussuunnittelu sovitetaan
yhteen ja aikataulutetaan.

Ohjelman tarkoituksena on:
Yhteisen näkemyksen varmistaminen
• Edistää strategian linjauksia
• Jatkuva hallintaprosessi, suunnitelmallisuus, ennakoitavuus
• Toimialan toiminnan kehittäminen

Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet


Yritysalueet

Vuonna 2016 ohjelman painopisteenä ovat yritysalueet. Yritystontteja on viimeisen seitsemän vuoden aikana luovutettu keskimäärin viisi kappaletta vuodessa. Alueiden pinta-alat vaihtelevat 1280 m2 ja 21 900 m2 välillä. Yritystonttien tarvetta on hankala arvioida, koska yritysten tarpeet vaihtelevat suuresti. Tämän vuoksi erityyppisiä luovutusvalmiita tontteja tulee olla tarjolla sekä myös yritysten tarpeisiin räätälöitävissä olevia laajempia alueita, joihin varaudutaan yleiskaavoissa.

Yritysalueet on luokiteltu viiteen luokkaan ja joka luokalle on asetettu omat tavoitteet (taulukko alla). Luovutettavissa olevat alueet ovat asemakaavoitettuja alueita, joilla on kunnallistekniikka valmiina eli tontit ovat valmiina rakennettaviksi.

Tarvetta uusille alueille on Tykkimäen-Kullasvaaran alueella sekä Tervaskangas-Korjala-alueella. Myös keskusta-alueilla tonttien määrä on vähäinen.


Toiminnalliset tavoitteet pientalotonteille

Pientalotonttien tavoitteita päivitettiin vuoden 2016 ohjelmaan. Tavoitteisiin lisättiin myyntivalmiiden tonttien tavoite, jotta voidaan seurata kunnallistekniikan piirissä olevien tonttien määrän kehittymistä. Lisäksi poistettiin uusien tonttien kaavoitukseen liittyvä tavoite, koska varantoa on useiden vuosien tarpeisiin. Tämän vuoksi uusien tonttien kaavoitukselle ei aseteta tavoitteita.

Tulevat pientaloalueet

Lähivuosien pääkohteena on Korian Pioneeripuiston asuntomessualue. Muita ensimmäisten viiden vuoden kohteita ovat mm. Haanojan ja Loikalanpellon alueet Kouvolassa, Itä-Naukio Kuusankoskella sekä Pikkuniitty ja Lautaron muutoskohde Valkealassa.

Anjalankosken ja Jaalan suuralueilla kunnallistekniikan piirissä olevaa tontteja on tällä hetkellä kattavasti.

Eri alueiden kysyntää ja tarkontaa tarkastellaan vuosittain ohjelman päivityksen yhteydessä.

Kartoilla on esitetty tonttien luovutusvuosi eli vuosi, jolloin tontit tulevat markkinoille.

Tulevaisuuden asemakaavoitettu tonttitarjonta Kouvolassa
Tulevaisuuden asemakaavoitettu tonttitarjonta Elimäellä

Yhteystiedot

Sivun suora osoite on: www.kouvola.fi/mato