+
-+
Vaaralliset paikat keskustassa karttakyselyn vastausten mukaan

Tälle sivulle kerätään linkkejä, joista löytyy mm. suunnitelmia, selvityksiä ja toimenpiteitä Kouvolan keskustan kehittämiseksi. Sivua päivitetään aina kun uutta tietoa saadaan.

Pysäköintirajoitukset muuttuneet Kouvolan ydinkeskustassa

Ydinkeskustan pysäköintirajoitukset muuttuivat lokakuun ensimmäisen viikon aikana, kun maksullisista kadunvarsipaikoista luovuttiin ja aikarajoituksia pidennettiin tietyillä kiekkopaikoilla. Lauantain aikarajoituksetonta pysäköintiä kokeillaan tammikuun loppuun saakka. Lue lisää.

Kävelykatu Manski uudistuu

Kävelykatu Manski uudistuu vuosien 2016-2017 aikana. Lue lisää suunnitelmista ja aikataulusta täältä

Pysäköinnin ja liikenneverkon kehittämissuunnitelma

Kouvolan ydinkeskustan liikenneverkon ja pysäköinnin suurimmat nykytilan haasteet liittyvät muun muassa keskustan läpiajoliikenteeseen, korkeisiin ajonopeuksiin, puutteelliseen pysäköinnin opastukseen ja yhteyspuutteisiin pyöräreiteillä. Näihin paneudutaan juuri valmistuneessa kehittämissuunnitelmassa [pdf, 13 MB], jonka tavoitteena on toimiva, turvallinen ja viihtyisä keskusta vuonna 2030. Katso myös pysäköinnin ja liikenneverkon nykytilanneselvitys [pdf, 6 MB].


Keskustan rakennetut helmet

Ydinkeskusta osayleiskaavaa varten on tehty arviointi asemakaavalla suojeltavaksi ehdotetuista kohteista ydinkeskustassa. Kohteet on valittu vuosina 2008–2012 tehdyn rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnin pohjalta.

Kaavalla suojeltu rakennus voi olla rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas, jolloin sitä ei saa purkaa, eikä ulkoasua merkittävästi muuttaa. Tällaisiksi kohteiksi ydinkeskustasta ehdotetaan mm. Ykkösapteekin taloa, Pikku-Tyynelää sekä Kauppahallia.

Kyseessä voi olla myös rakennus tai rakennuskokonaisuus, jonka suojelu ratkaistaan tapauskohtaisesti asemakaavoituksen yhteydessä. Esimerkiksi Hissipoika ja Pukimon talo ovat kaupunkikuvallisesti tärkeitä ja ne tulee ensisijaisesti säilyttää. Olennaista suojelun kannalta on tällöin rakennuksen massoittelun ja sijainnin suhde ympäröivään kaupunkitilaan.

Suojeltavien alueiden osalta tärkeää on säilyttää alueen ominaispiirteet. Suojelun yksityiskohtainen toteuttamistapa ja lisärakentamismahdollisuudet ratkaistaan asemakaavatasolla. Alueelle voidaan sijoittaa uutta rakentamista ja toteuttaa muita ympäristöön vaikuttavia toimenpiteitä, kunhan aluekokonaisuuden kulttuurihistoriallisen arvon säilymineen taataan. Kaavalla suojeltaviksi ympäristöiksi ehdotetaan mm. Urheilupuistoa, Varuskuntakadun puutaloaluetta ja Kulmakadun kortteleita.

Rakennusten ja ympäristöjen suojelulla halutaan turvata rakennusperinnön ja kerroksellisen kaupunkirakenteen säilyminen. Suojelu ei tarkoita, että mitään muutoksia ei saa tehdä, vaan sitä, että niitä suunniteltaessa ja ennen toimenpiteisiin ryhtymistä pitää varata museoviranomaiselle mahdollisuus antaa lausunto muutoksesta. Tällä halutaan estää se, ettei tietämättömyyttään mennä tekemään kokonaisuuden kannalta peruuttamattomia virheitä.

Selvitys asemakaavalla suojeltavista kohteista keskustassa julkaistaan tällä sivulla syyskuun puolessa välin.

Kierros keskustassa esitteli alueen rakennettuja helmiä

Vs. kaavoituspäällikkö Kaisa Niilo-Rämä opasti syyskuun toisena lauantaina läpi Kouvolan keskustan kertoen alueen rakennetun kulttuuriympäristön helmistä - rakennuksista ja ympäristöistä. Kävelyllä nähtiin kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaiksi määriteltyjä kohteita, kuten Pikku-Tyynelä, Kauppahalli, Kivikukko ja Virkamiestalo, jotka on valittu syyskuun alussa valmistuneeseen selvitykseen asemakaavalla suojeltavista rakennuksista ja alueista Kouvolan ydinkeskustassa.

Opastettu kävely pidettiin Euroopan Kulttuuriympäristöpäivänä, jota vietetään syksyisin ympäri Eurooppaa; Suomessa syyskuun toisena viikonloppuna. Kulttuuriympäristöpäivien tarkoituksena on juhlia ainutlaatuista kulttuuriympäristöämme, nähdä kulttuuriympäristö voimavarana ja hyvinvoinnin lähteenä sekä huomata lähiympäristön arvot. Oma arkiympäristö on arvokasta kulttuuriympäristöä, jota kannattaa juhlia ja vaalia!

Kouvolan keskustan karttakysely

Alkuvuodesta 2016 pidetyssä kyselyssä kartoitettiin asukkailta liikenteeseen, liikkumiseen ja pysäköintiin liittyviä hankaluuksia ja vaaranpaikkoja Kouvolan keskustassa. Lisäksi kysyttiin keskustan palvelutarpeista.

Kysely tavoitti 331 vastaajaa, jotka tekivät ydinkeskustan alueelle yhteensä yli 600 paikannusta vaarallisista paikoista liikenteessä, suosikkipysäköintipaikoista, hankalista pysäköintipaikoista sekä turvattomista paikoista.

Vastausten määrää voi pitää kiitettävänä. Erityisen ilahduttavaa oli nuorten keskustan käyttäjien ääni, joka kuului vastauksissa.

Kysely tuotti melko vähän yllättävää ja uutta tietoa. Sen arvo on kuitenkin siinä, että asukkaiden eli käyttäjien nimeämät kohteet perusteluineen on nyt paikannettu ja ovat paikkatieto-ohjelmien kautta siten helposti suunnittelijoiden käytettävissä keskustan kehittämisen edetessä..

Yhteenveto kyselyn vastauksista on luettavissa täällä. [pdf, 6 MB]

Suunnittelu käynnissä

Kouvolan keskustassa käynnissä (vireillä) olevat kaavahankkeet:

Ydinkeskustan osayleiskaavatyö

Matkakeskus (kaava nro 01/010)

Keskustakorttelit (kaava nro 01/012)


Yhteystiedot

Hannu Tylli
Tekninen johtaja
020 615 8570
hannu.tyllikouvola.fi
Tekniikka- ja ympäristötalo
020 615 11
Valtakatu 33
PL 32
45701
Kuusankoski