+
-+ Tulosta
Kymijoki Koriansillan suunnalta

Kaavan tarkoituksena on ohjata lomarakentamista Kymijoen rannoilla sekä tutkia mahdollisuuksia sijoittaa suunnittelualueelle myös ympärivuotista asutusta. Samassa yhteydessä laaditaan lisäksi Kouvolan Alakylän alueelle rakentamista ohjaava kyläyleiskaava. Kaava laaditaan Kymijoen rannoille välillä Koria-Myllykoski-Anjala, alueille joilla ei ole asemakaavaa.

Ajankohtaista

Kysely Kymijoen rantojen virkistyskäytöstä

Kymijoen yleiskaavatyöhön liittyen laadittiin karttakysely alueen virkistyskäytöstä ja -tarpeista. Vastausten perusteella virkistyskäyttö kohdistuu erityisesti jokinäkymien ihailuun rannalta. Kymijokea käytetään varsin vähän uimiseen ja kalastukseen tai veneilyyn.

Paikannukset keskittyivät asutustihentymien yhteyteen Korian sillan ympäristöön, Myllykosken Koivusaareen sekä Inkeroisten taajaman ja Ankkapurhan alueelle. Näillä alueilla ovat myös parhaimmat kaupungin tarjoamat rakenteet joen varrella virkistäytymiseen.

Vastauksissa toivottiin mm. uusia reittejä, rantautumis- ja nuotiopaikkoja sekä opastusta reiteille. Osassa vastauksista kannettiin myös huolta kehittämisen myötä lisääntyvän ulkoilijoiden ja turistien määrästä.

Kyselytuloksia käytetään kaavoituksen tukena Kymijoen rantaosayleiskaavan laadinnassa.

Lue lisää tästä [pdf, 5 MB].

Kaavatyö etenee selvitysten laadinnalla

Kyselytuloksia käytetään kaavoituksen tukena Kymijoen rantaosayleiskaavan laadinnassa.

Vuonna 2016 kaavaan liittyen tehtiin karttakyselyn lisäksi mm. palveluverkkoanalyysi, maisemaselvitys ja luontoselvitys. Luontoselvitystä täydennetään kesällä 2017. Kaava-alueen rakennuskulttuuriselvitys on työn alla ja valmistuu syksyllä 2017.

Kaavaluonnos on tarkoitus saada kuntalaisten nähtäväksi ja kommentoitavaksi selvitysten valmistuttua loppuvuodesta 2017.

Sijainti

Rantaosayleiskaava koskee Kymijoen vartta Korian ja Anjalan välillä. Rajaus on tehty noin 200 metriä rannasta. Mukaan ei oteta asemakaavoitettuja taajama-alueita Myllykoskella, Inkeroisissa ja Anjalassa.

Aluerajaus Suunnittelualueen rajaus

Tavoitteet

Kaavan tarkoituksena on laatia lomarakennusten rakentamista ohjaava rantaosayleiskaava Kymijoen varteen Korian ja Anjalan välille. Suunnittelualueen erityispiirteenä on varsin mittava ympärivuotinen asutus, joten loma-asumisen ohella kaavassa tutkitaan mahdollisuuksia sijoittaa suunnittelualueelle ympärivuotista asutusta.

Kouvolan Alakylän alueelle on tarkoitus laatia rakentamista ohjaava kyläyleiskaava. Tulevan kaavan perusteella saa myöntää rakennusluvan kaavassa rakentamiseen osoitetuille rakennuspaikoille (MRL 44§ ja 72§).

Kaavatyö käynnistyi vuonna 2016 kantatilaselvityksen ja luontoselvityksen laatimisella.

Suunnittelun eteneminen

Yleiskaavan laadinta vie useamman vuoden. Aloitusvaiheen jälkeen työ jatkuu luontoselvityksen laatimisella ja kantatilatarkastelulla, joiden pohjalta laaditaan kaavaluonnos.Kaavaluonnos on tarkoitus saada kuntalaisten nähtäväksi ja kommentoitavaksi selvitysten valmistuttua loppuvuodesta 2017.

Näin kaavoitus etenee

Aloitusvaihe

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta on hyväksynyt kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman [pdf, 4 MB] (OAS) ja mitoitusperiaatteet [pdf, 2 MB] kokouksessaan 10.5.2016 (pöytäkirja).

Yleiskaavan vireilletulo ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävänä 18.5.–20.6.2016 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros) sekä kaupungin internet –sivuilla www.kouvola.fi/kymijokiroyk.

Kymijoen virksityskäyttö karttakysely

OAS:n nähtävilläoloajan kaava-alueen nykyisestä virkistyskäytöstä kerättiin lähtötietoja karttakyselyn avulla.

Keskustelutilaisuus

Kaavoitukseen ja karttakyselyyn liittyen pidettiin keskustelutilaisuus Myllykosken yhteiskoululla 25.5.2016.

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen kaavaluonnos on tarkoitus saada kuntalaisten nähtäväksi ja kommentoitavaksi selvitysten valmistuttua loppuvuodesta 2017.

Yhteystiedot

Kaavoitusinsinööri
Topi Suomalainen
puh. 020 615 8261
topi.suomalainen(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Itäsiipi, H-ovi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
45701 Kuusankoski


Sivun suora osoite:
www.kouvola.fi/kymijokiroyk