+
-+ Tulosta
Kouvola etelästä

Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava

Kaava on saanut lainvoiman 6.1.2016.
Hyväksytty kaava-aineisto on liitetiedostoina sivun oikeassa laidassa.

Valmis kaava antaa hyvät lähtökohdat maankäytön tarkemmalle suunnittelulle, maanhankinnalle ja alueiden vaiheittain toteuttamiselle. Kuntalaisten yhteinen näkemys edistää osaltaan Kouvolan kaupunkirakenteen tulevaisuuden suunnittelua.
"Kiitos kuuluu kaikille kaavatyössä mukana olleille tahoille. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin", kaavoitusinsinööri Topi Suomalainen korostaa.

Sijainti

Hyväksytty kaava-alue kattaa Kouvolan, Kuusankosken, Valkealan kk:n, Korian ja Voikkaan taajama-alueet ja niiden lievealueet.

Tavoite

Yleiskaava on luonteeltaan sekä strateginen että yleispiirteinen vuoteen 2035 tähtäävä aluevarauskaava. Kaavassa osoitetaan Kouvolan taajama-alueen laajenemissuunnat. Harmaalla ja tumman vihreällä värillä kaavakarttaan on osoitettu olemassa oleva maankäyttö, johon tällä yleiskaavalla ei oteta kantaa. Kouvolan ja Kuusankosken keskustoihin on osoitettu kehittämismerkintöjä omilla kaavakartoillaan.

Kouvolan keskeisellä kaupunkialueella odotetaan asumisväljyyden kasvavan ja kaupungistumisen jatkuvan myös tulevaisuudessa. Tämä vastaa yli 5 000 asukkaan väestönkasvua vuoteen 2035 mennessä karttaan punaisella rajatulla kaavoitusalueella.

Asumisen lisäykseen kaupunki varautuu osoittamalla alueita uusille omakotitaloalueille (kaavamerkintä AP-1). Tulevaisuuden uudet työpaikka-alueet keskittyvät rautatiehen tukeutuen Kullasvaaraan, sekä valtateiden 6 ja 12 suunnitellun risteyksen ympäristöön.

Suunnittelun eteneminen

Kaavan vaihe

Kaavan hyväksymiskäsittely

Tekninen lautakunta 27.10.2015 (§ 214), kaupunginhallitus 9.11.2015 (§ 241), kaupunginvaltuusto 16.11.2015 (§ 74) ja lainvoimainen kaava 6.1.2016.

Aikaisemmat vaiheet

Kaavaehdotus nähtävillä

Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros) ja kaupungin Internet-sivuilla www.kouvola.fi/keskeinenoyk oli nähtävänä 29.7.2015 - 31.8.2015 välisenä aikana Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan kaavaehdotus ja siihen liittyvä Kouvola-Valkeala tievälin aluevaraussuunnitelma. Kyseessä oli osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuuleminen (MRL 65 §, MRA 19 §).

Yleiskaavan arkeologisen inventoinnin maastotyöt

Kulttuurintutkijain Osuuskunta Aura suoritti Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan arkeologisen inventoinnin maastotyöt viikolla 41 (6.-12.10.2014). Inventoinnissa käytiin läpi muuttuvan maankäytön alueita sekä tarkastettiin jo tunnettuja muinaisjäännöskohteita kaupunkialueella.

Kaavaehdotuksen suunnittelu alkaa

Tekninen lautakunta on merkinnyt tiedokseen saadut mielipiteet ja lausunnot kokouksessaan 26.8.2014 §168. Asiakirjat liitetiedostoina sivun oikeassa laidassa. Lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta aloitetaan kaavaehdotuksen laatiminen.

Kaavaluonnoksen mielipiteiden ja lausuntojen käsittely

Tiistaina 17.6.2014 klo 18.00 - 19.30 Kouvola-talon Honka-salissa (Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola) järjestettiin yleisötilaisuus VT6:n yleissuunnittelun valitun pääratkaisun luonnoksesta ja yksityiskohtien vaihtoehdoista. Yleissuunnittelun www-sivulle tästä.

Kaavaluonnoksen mielipiteiden ja lausuntojen käsittely

Kaavaluonnoksesta saatiin mielipiteitä yhteensä 81 kpl:

Kirjalliset mielipiteet 26 kpl, kouvola.asiatkartalle.fi –palvelun kautta saadut mielipiteet 43 kpl (Kaavakartta 1: 26.3.-9.5.2014 ja keskustakartat: 3.4.-9.5.2014) ja suulliset mielipiteet 12 kpl.

Lausunnot pyydettiin 30.5.2014 mennessä 43:lta eri taholta. Lausuntoja saatiin 19 kpl.

Keskeisen kaupunkialueen kaavaluonnos on ollut kuntalaisten kommentoitavana 26.3.2014 - 9.5.2014

Kuntalaisten mielipiteet kerättiin ensisijaisesti verkkokyselyn kautta.

Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros) ja kaupungin Internet-sivuilla www.kouvola.fi/keskeinenoyk on ollut nähtävänä 26.3.2014 - 9.5.2014 välisenä aikana Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan kaavaluonnos. Kyseessä on osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §). Kaavaluonnosaineisto on liitetiedostoina www-sivun oikeassa laidassa. Luontoselvitykseen voi käydä tutustumassa Kouvolan kaupungin yleiskaavoituksessa.

Kaavassa osoitetaan Kouvolan taajama-alueen laajenemissuunnat. Harmaalla värillä kaavakarttaan on osoitettu olemassa oleva maankäyttö, johon tällä yleiskaavalla ei oteta kantaa. Kouvolan ja Kuusankosken keskustoihin on osoitettu kehittämismerkintöjä omilla kaavakartoillaan.

Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen kokouksessaan 11.3.2014 § 53.

VT6:n yleissuunnittelu

VT6 yleissuunnitelman laatiminen on käynnissä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa. Yleissuunnittelutyön www-sivuille tästä linkistä.
Yleissuunnitelmasta on ollut yleisötilaisuus 12.3.2013 Kasarminmäellä.
Yleissuunnitelman maastokävely ja asukastyöpaja on järjestetty 22.5.2013.

Osayleiskaavan vireille tulosta ilmoittaminen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä, MRL 62 § - 64 §, MRA 30 §.

Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. OAS on suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä, kaavan aikataulusta sekä vaikutusten arvioinnista.

Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä tutustumista ja mielipiteen esittämistä varten 26.9-27.10.2012 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros) ja kaupungin Internet-sivuilla www.kouvola.fi/keskeinenoyk .

Yhteystiedot

Kaavoitusinsinööri
Topi Suomalainen
puh. 020 615 8261
topi.suomalainen(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Itäsiipi, H-ovi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
45701 Kuusankoski


Tämän sivun suora osoite:

www.kouvola.fi/keskeinenoyk

Liitetiedostot

KAAVAKARTAT [pdf, 18 MB] KAAVAMERKINNÄT [pdf, 749 KB] KAAVASELOSTUS [pdf, 10 MB] Liite 01 OAS [pdf, 2 MB] Liite 2 Maisemaselvitys [pdf, 10 MB] Liite 3 Maisema ja kulttuuriympäristö [pdf, 48 KB] Liite 4 Koontikartta [pdf, 9 MB] Liite 5 VAK [pdf, 1 MB] Liite 6 Asuinaluevaranto [pdf, 4 MB] Liite 7 Työpaikka- ja tuotantoaluevaranto [pdf, 616 KB] Liite8 Virkistys [pdf, 4 MB] Liite 9 Liikenne [pdf, 3 MB] Liite 9 Kevyt liikenne [pdf, 4 MB] Liite 11 Aluevaraussuunnitelma osa 1 [pdf, 18 MB] Liite 11 Aluevaraussuunnitelman liitteet [pdf, 47 MB] Liite 12 Savonsuon Natura-arvio [pdf, 10 MB] Liite 13 Vähittäiskaupan Selvitys [pdf, 959 KB] Liite 14 Maanläjitysalueet [pdf, 1 MB] Liite 15 Lepakkoselvitys [pdf, 10 MB] Liite 16 Lausunnot ja vastineet [pdf, 1 MB] Liite 17 Luonnoksen vastineet [pdf, 11 MB] Liite 18 Vastineet [pdf, 4 MB] Oheismateriaali 1 Kulttuuriympäristö [pdf, 2 MB] Oheismateriaalit 2 ja 4 [pdf, 20 KB] Oheismateriaali 3 Arkeologia [pdf, 4 MB] Oheismateriaali 3 Arkeologiakartat [pdf, 14 MB] Pöytäkirjaote Kaupunginvaltuusto 16.11.2015 [pdf, 1 MB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme