+
-+ Tulosta

Asemakaava koskee Maunukselan kylän tilaa 3:129 ja tilojen 3:28, 3:44, 3:128 osia sekä Kymenrannan tilan 25:2 osaa
Asemkaavan muutos koskee kaupunginosan 21 Kuusankoski, korttelia 67 ja katualuetta
Asemakaavassa muodostuvat kaupunginosan 21 Kuusankoski, kortteli 67 sekä suojaviher- ja katualueet

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Pohjankorventien, Lassilanpellontien ja Pohjoistien rajaavan alueen Kuusankosken kaupunkikeskustan länsipuolella. Alueen laajuus on noin 1,4 ha.

Tavoite

Kaavahankkeen tavoitteena on ajanmukaistaa alueen katu- ja liikenneväyliin rajautuvien alueiden maankäyttö vastaamaan alueen toteutunutta rakentamista ja alueiden kunnossapidon vaatimuksia. Korttelin 67 rajaus ja kaavamerkinnät muutetaan vastaamaan kiinteistön kehittämissuunnitelmia ja alueen toteutunutta tilannetta.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi hyväksymisvaiheessa

ALOITUS- ja VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan ja asemakaava muutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 26.7. – 28.8.2017 välisenä aikanatutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä hankkeen omilla verkkosivuilla.

Kaavasta annettiin neljä lausuntoa ja yksi palaute, jossa toivottiin muutosta kaavaan merkittyihin katujen nimiin. Kaavasta annetut lausunnot ja niiden vastineet ovat kaavaselostuksen sivuilla 9-10.

Tekninen lautakunta

Asemakaavaehdotusta ja asemakaavan muutosehdotusta käsiteltiin Teknisen lautakunnan kokouksessa 12.9.2017, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan ja päätti asettaa sen julksesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi.

EHDOTUSVAIHE

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo

Kaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 20.9.–23.10.2017 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä internet-sivulla.

HYVÄKSYMINEN

Kaavaehdotus hyväksytiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.11.2017 (pöytäkirja).

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti
Hannu Purho
puh. 020 615 7039
hannu.purho(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

Liitteet

KAAVAKARTTA [pdf, 93 KB] KAAVASELOSTUS [pdf, 2 MB] Liite1 Ajantasakaava [pdf, 87 KB] Liite2 OAS [pdf, 1 MB] Liite3 kaavantiedot [pdf, 60 KB] Liite4 maanomistus [pdf, 58 KB]