+
-+

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 3, Sarkola, kortteleita 3066 ja 3069, korttelin 3068 osaa sekä puisto- ja katualuetta

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustaajamassa Sarkolan koulun lähialueella Sarkolan Urheilukeskuksen eteläpuolella ja sen pinta-ala on n. 4 ha. Kaava-alueeseen kuuluu myös osa Suomenkadusta sekä Suomen- ja Hovinpuistot. Asemakaavamuutos sisältyy vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa mainittuihin maankäytön suunnittelun työohjelmakohteisiin ja se on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta.

Tavoite

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uudisrakentamisen Sarkolan koulun korttelialueelle. Samassa yhteydessä ajanmukaistetaan koulun läheisyydessä sijaitsevien yleisten katu-, kortteli- ja puisto-alueiden kaavamerkinnät vastaamaan nykytilannetta ja –tarvetta. Asemakaavalla myös mahdollistetaan Sarkolan Urheilupuiston lisäpysäköinnin toteuttaminen.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi valmisteluvaiheessa

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan aineistot ovat nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 11.1.–13.2.2017 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavojen internet-sivuilla.

Kaavan nähtävillä olon aikana kaavasta annettiin kymmenen lausuntoa ja erillistä palautetta.

Neuvottelu kaavan valmisteluvaiheen aikana esille tulleista Sarkolan koulun rakennuskulttuuriarvoista ja niiden vaikutuksesta koulurakennuksen suunnitteluun järjestettiin 20.2.2017 Kymenlaakson museon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Neuvottelussa viranomaiset totesivat, että kaupunki voi edetä kaavahankkeessa, vaikka Sarkolan koulurakennukselle ei merkitä kaavaan suojelumerkintää.

Asemakaavamuutoksen yhteydessä on Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekninen suunnittelu tehnyt tarkentavaa suunnittelua alueen katu- ja puistoalueiden muutoksiin liittyen. Tilapalvelussa on parhaillaan meneillään Sarkolan koulun hankesuunnittelu, jonka perusteella on tarkoitus edetä varsinaiseen rakennussuunnitteluun kesän ja syksyn 2017 kuluessa.

Asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen huhti-toukokuussa 2017.

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti
Hannu Purho
puh. 020 615 7039
hannu.purho(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

Liitteet

KAAVAKARTTA [pdf, 997 KB] Liite1 ajantasakaava [pdf, 417 KB] Liite2 OAS [pdf, 1 MB] Liite4 maanomistus [pdf, 83 KB]