+
-+ Tulosta

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 3, Sarkola, kortteleita 3066 ja 3069, korttelin 3068 osaa sekä puisto- ja katualuetta

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustaajamassa Sarkolan koulun lähialueella Sarkolan Urheilukeskuksen eteläpuolella ja sen pinta-ala on n. 4 ha. Kaava-alueeseen kuuluu myös osa Suomenkadusta sekä Suomen- ja Hovinpuistot.

Asemakaavamuutos sisältyy vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa mainittuihin maankäytön suunnittelun työohjelmakohteisiin ja se on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta.

Tavoite

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uudisrakentamisen Sarkolan koulun korttelialueelle. Samassa yhteydessä ajanmukaistetaan koulun läheisyydessä sijaitsevien yleisten katu-, kortteli- ja puisto-alueiden kaavamerkinnät vastaamaan nykytilannetta ja –tarvetta. Asemakaavalla myös mahdollistetaan Sarkolan Urheilupuiston lisäpysäköinnin toteuttaminen.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi voimaantulovaiheessa

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan aineistot olivat nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 11.1.–13.2.2017 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavojen internet-sivuilla.

Kaavan nähtävillä olon aikana kaavasta annettiin kymmenen lausuntoa ja erillistä palautetta.

Neuvottelu kaavan valmisteluvaiheen aikana esille tulleista Sarkolan koulun rakennuskulttuuriarvoista ja niiden vaikutuksesta koulurakennuksen suunnitteluun järjestettiin 20.2.2017 Kymenlaakson museon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Neuvottelussa viranomaiset totesivat, että kaupunki voi edetä kaavahankkeessa, vaikka Sarkolan koulurakennukselle ei merkitä kaavaan suojelumerkintää.

Asemakaavamuutoksen yhteydessä on Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekninen suunnittelu tehnyt tarkentavaa suunnittelua alueen katu- ja puistoalueiden muutoksiin liittyen. Tilapalvelussa on parhaillaan meneillään Sarkolan koulun hankesuunnittelu, jonka perusteella on tarkoitus edetä varsinaiseen rakennussuunnitteluun kesän ja syksyn 2017 kuluessa.

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 5.4.–8.5.2017 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä näillä internet-sivuilla.

Julkisen nähtävillä olon aikana asemakaavan muutosehdotusta kävi katsomassa useita osallisia, mutta kaavasta ei jätetty muistutuksia. Kaavasta annettiin kaksi lausuntoa.

Kaavasta annetut lausunnot eivät aiheuttaneet muutoksia julkisesti nähtävillä olleeseen kaavaan.


Hyväksymisvaihe

Sarkolan koulun lähialueen asemakaavan muutos oli käsittelyssä kaupunginhallituksen kokouksessa 22.5.2017.

Kaava oli käsittelyssä kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.5.2017, jolloin valtuusto hyväksyin asemakaavan.

Voimaantulo

Kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymispäätös sai lainvoiman 10.7.2017.

Ilmoitus Sarkolan koulun lähialueen asemakaavan muutoksen (kaava nro 03/004) lainvoimaisuudesta ilmoitettiin kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla 10.7.2017, jolloin kaava sai lainvoiman.

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti
Hannu Purho
puh. 020 615 7039
hannu.purho(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

Liitteet

KAAVAKARTTA [pdf, 993 KB] KAAVASELOSTUS [pdf, 3 MB] Liite1 ajantasakaava [pdf, 417 KB] Liite2 OAS [pdf, 1 MB] Liite3 Asemakaavatiedot [pdf, 49 KB] Liite4 maanomistus [pdf, 83 KB] Liite5 Tontinkäyttökaavio [pdf, 1 MB]