+
-+ Tulosta

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 1, Kangas, korttelin 1015 osaa, istutettavaa puistoaluetta ja katualuetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat kaupunginosan 1, Kangas, korttelin 1015 osa sekä puisto- ja katualueet.

Sijainti

Opaskarttarajaus alueesta

Tavoite

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa kaavaa siten, että korttelissa 1015 olevaa kerrostaloa on mahdollista korottaa yhdellä asuinkerroksella. Samassa yhteydessä ajanmukaistetaan alueeseen liittyvien yleisten katu- ja puistoalueiden kaavamerkinnät vastaamaan nykytilannetta.

Suunnitelman eteneminen

Kaavoitusprosessi voimaantulovaiheessa

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Kaavan vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaava-aineisto oli nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 7.6.-10.7.2017 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavan internet-sivuilla.

Kaavasta jätettiin neljä palautetta, joissa ei ollut huomautettavaa varsinaisesta kaavasta.

Asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 22.8.2017, jolloin lautakunta hyväksyi asemakaavan ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville (§ 139).

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 30.8.–2.10.2017 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä internet-sivuilla.

Hyväksyminen

Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan muutoksen kokouksessaan 10.10.2017. (pöytäkirja)

Voimaantulo

Kaava on saanut lainvoiman 28.11.2017.

Yhteystiedot

Hannu Purho
Kaavoitusarkkitehti
020 615 7039
hannu.purhokouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

Liitteet

KAAVAKARTTA [pdf, 158 KB] KAAVASELOSTUS [pdf, 2 MB] Liite1 ajantasakaava [pdf, 125 KB] Liite2 OAS [pdf, 875 KB] Liite3 kaavantiedot [pdf, 62 KB] Liite4 maanomistus [pdf, 19 KB]