+
-+ Tulosta

Asemakaava koskee Kymenrannan kylän tiloja 1:40, 1:255 sekä tilojen 1:24, 14:32, 25:2 osia ja yleisenvesialueen 876:1 osaa, entisen yleisen tien (Iitti-Kymenranta yhdystie) 884-31-1 osaa ja yleisten alueiden 24-9901-4000 ja 24-9903-4000 osia

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 24 Pilkanmaa, kortteleita 46, 102–105, 107, 109-111, korttelien 106 ja 142 osia, puisto-, leikki- ja palloilukenttä- sekä katualuetta

Asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa muodostuvat kaupunginosan 24, Pilkanmaa, korttelit 46, 102–105, 107, 109-111, 147 ja 146, korttelien 106 ja 142 osat sekä leikkikenttä-, lähivirkistys-, suojaviher- ja katualueet

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Pilkanmaassa sijaitsevan Pilkanmaantien, Iitintien ja Kyö-periläntien risteysalueen. Suunnittelualueeseen kuuluvat myös Korotintien, Onnelantien, Myllykalliontien, Valveentien ja Palolaiturintien rajaamat alueet sekä niiden ja Kyöperilänmäen väliset alueet. Suunnittelualueen laajuus on noin 26,5 ha.

Tavoite

Kaavahankkeen tavoitteena on ajanmukaistaa alueen katu- ja korttelialueiden rajaukset vastaamaan toteutunutta tilannetta. Kaavassa huomioidaan alueella oleva arvokas rakennuskanta. Voimassa olevan asemakaava-alueen laajentamisella huomioidaan katuverkon ja katujen risteysalueiden muutostarpeet ja alueen arvokkaaksi arvioitu rakennusperintö sekä virkistys- ja luonnonympäristöt.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi ehdotusvaiheessa

Katusuunnittelu

Alueen katuverkon muutoksiin liittyen pidettiin yleisötilaisuus Kouvolan Tekniikka- ja ympäristötalolla 11.12.2017. Tilaisuudessa esitettyä katusuunnitelmaluonnosta on tarkennettu ja se on ladattavissa pdf-tiedostomuodossa tämän sivun oikeasta reunasta.

Katusuunnitelma on mahdollista asettaa samaan aikaan nähtäville siihen liittyvän asemakaavan muutoksen kanssa. Yleensä yleisen alueen suunnitelmat ovat nähtävillä asemakaavan muutosehdotuksen kanssa. Varsinainen katusuunnitelma on kuitenkin mahdollista hyväksyä vasta, kun sen mahdollistama maankäytöllinen suunnitelma (asemakaava) on lainvoimainen. Yleisen alueen suunnitelman hyväksyy Tekninen lautakunta.

Alueen katuverkon suunnittelutilanteesta antaa tarvittaessa lisätietoa suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentausta, p. 0206157096


Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 22.8. – 24.9.2018 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä hankkeen omilla verkkosivuilla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei annettu nähtävillä olon aikana lausuntoja ja palautetta. Kaava-aineistoon kävi myös tutustumassa useita asiasta kiinnostuneita kuntalaisia ja kaavan valmisteluvaiheen aineistosta annettiin lausuntoja ja palautetta. Niiden vastineet ovat luettavissa kaavaselostuksen sivuilla 14-18.


Viranomaisneuvottelu

Asemakaavamuutos koskee maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:ssä mainittuja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja se on kulttuuriympäristön arvojen täydentymisen kannalta merkittävä, joten maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 26 §:n mukainen viranomaisneuvottelu on pidetty 4.10.2018. Neuvottelun muistio ko. kaavahankkeen osalta on kaavan liite 5. Viranomaisilta on myös pyydetty lausunnot kaavahankkeesta.


Tekninen lautakunta 18.12.2018

Pilkanmaan- ja Iitintien risteyksen lähialueen asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus (kaava nro 24/001) oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 18.12.2018, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville § 269.


Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 2.1.–11.2.2019 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä osoitteessa: www.kouvola.fi/pilkanmaantie

Nähtävillä olon aikana kaavaan kävi tutustumassa useita alueen asukkaita, jotka totesivat alueen liikenneratkaisun olevan nykyisellään vaarallinen ja vaativan päivitystä. Keskustelua käytiin liikenneratkaisun lisäksi Palolaiturintien päässä olevasta kulkuyhteydestä Kymijoen ranta-alueelle sekä varsinaisen Kymijoen virkistysarvojen hyödyntämättömyydestä. Colorado-baarin vieressä olevan hiekkakentän tulevaisuus myös keskustelutti. Nähtävillä olon aikana kaavasta annettiin kolme lausuntoa ja kaksi muistutuksiksi tulkittavaa palautetta.

Katusuunnitelman nähtävillä olo

Pilkanmaantien katualueen ja siihen liittyvien katujen risteysalueiden katusuunnitelma oli nähtävillä 16.–30.1.2019 välisen ajan.

Tekninen lautakuntaKaava-aineisto on seuraavaksi käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 26.2.2019.

Kaava-aineisto on seuraavaksi käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 26.2.2019.

Yhteystiedot

Hannu Purho
Kaavoitusarkkitehti
020 615 7039
hannu.purhokouvola.fi
Valtakatu 33
Kuusankoski
Tekniikka- ja ympäristötalo, Länsisiipi, 2.krs

Liitteet

KAAVAKARTTA [pdf, 538 KB] SELOSTUS [pdf, 3 MB] Liite1 ajantasakaava [pdf, 744 KB] Liite2 OAS [pdf, 1 MB] Liite3 kaavantiedot [pdf, 45 KB] Liite4 maanomistus [pdf, 254 KB] Liite5 Viranomaisneuvottelu 181004 [pdf, 118 KB] Katusuunnitelmaluonnos 9.4.2018 [pdf, 3 MB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme