+
-+ Tulosta

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE
kaupunginosan 23, Kymintehdas, kortteleita 255, 256, 294, 321–322, 348, 349 ja korttelin 323 osaa, puisto-, lähivirkistys-, leikkipuisto- ja katualueita sekä lähivirkistysaluetta, jossa istutettava suojapuuvyöhyke

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Kymintehtaan Mäyränkorvessa sijaitsevan Kuusaan-, Mäyränkorven- ja Puhjonmäentien rajaaman noin 14,9 ha kokoisen alueen. Asemakaavamuutos sisältyy vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa mainittuihin maankäytön suunnittelun työohjelmakohteisiin.

Tavoite

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa korttelien 256 ja 321 rajauksia siten, että Osonkujan ja Heinsuonraitin katualueille olisi mahdollista toteuttaa asianmukaiset ajoneuvojen kääntöpaikat. Kaavamuutoksessa myös ajanmukaistetaan suunnittelualueella olevien muiden kortteli- ja virkistysalueiden kaavamerkinnät vastaamaan alueen jo toteutunutta maankäyttöä ja nykyistä tarvetta.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi voimaantulovaiheessa

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan aineistot olivat nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 11.1.–13.2.2017 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavan internet-sivuilla.

Kaavasta annettiin kuusi lausuntoa ja muuta palautetta. Lausunnoissa todettiin, että viranomaisilla ja muilla toimijoilla ei ollut huomautettavaa kaavahankkeesta.

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta käsitteli kaavamuutosta kokouksessaa 28.2.2017 (pöytäkirja) ja asettaa kaavaehdotuksen nähtäville maaliskuussa.

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 8.3.–10.4.2017 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa sekä tällä internet-sivulla. Kaava-aineisto lähetettiin tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten viranomaisille ja alueen toimijoille.

Kaavasta ei annettu lausuntoja eikä siitä jätetty muistutuksia.


Hyväksymisvaihe

Osonkujan lähialueen asemakaavan muutos oli käsittelyssä kaupunginhallituksen kokouksessa 8.5.2017, jolloin hallitus päätti esittää sitä valtuustolle hyväksyttäväksi.

Osonkujan lähialueen asemakaavan muutos oli käsittelyssä kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.5.2017, jolloin valtuusto hyväksyi kaavan.

Voimaantulo

Osonkujan lähialueen asemakaavan hyväksymispäätös sai lainvoiman 10.7.2017. Ilmoitus kaavan voimaantulosta oli kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla ja internetsivuilla 10.7.2017.

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti
Hannu Purho
puh. 020 615 7039
hannu.purho(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

Liitteet

KAAVAKARTTA [pdf, 983 KB] KAAVASELOSTUS [pdf, 2 MB] Liite1 ajantasakaava [pdf, 801 KB] Liite2 OAS [pdf, 1019 KB] Liite3 kaavatiedot [pdf, 36 KB] Liite4 maanomistus [pdf, 643 KB]