+
-+ Tulosta
Suunnittelueen rajaus ilmakuvasta

Myllykosken tehtaiden asuinalueet (31/003)

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 31, Myllykoski, kortteleita 1094, 1095 ja 1101 osaa sekä katu-, puisto- ja vesialueita.

Sijainti

Opaskartta Myllykosken tehtaan asuinalueet

Suunnittelualue käsittää kolme erillistä Myllykosken tehtaan aitojen ulkopuolista aluetta.

Tavoite

Tehtaankaaren hallinto- ja asuinalue (A1) ja Keskikoskentien asuinalue (A2):
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa asemakaavan teolli-suuskorttelissa olevien Myllykoski Oyj:n omistamien rakennusten myynti. Se vaatii niiden tonttien muodostamista, mikä puolestaan edellyttää asemakaavan muuttamista. Tarkoituksena on osoittaa alueelle tarvittavat kaavakadut, asuinkortteleita ja joitain puistoalueita. Samalla tutkitaan alueen lisärakentamismahdollisuudet.

Kymentien alue (A3): Kaavamuutoksessa tutkitaan rakentamattoman AP-alueen tiivistämistä / laajentamista.

Kaupungin asettamista tavoitteista keskeisimpiä ovat:

  • asemakaavassa tulee ottaa huomioon alueen historiallisesti arvokas miljöö ja kaavan tulee edistää sen säilymistä
  • mahdollinen lisärakentaminen tulee sopeutua ympäristöönsä ja täydentää alueen olemassa olevaa kulttuuriympäristöä

Suunnittelun eteneminen

Aloitus ja valmisteluvaihe

Asemakaavahankkeen vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 - 63 §, MRA 30 §)

Kaavaan liittyvä aineisto oli nähtävänä 2.10.– 4.11.2013 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Tekniikka- ja ympäristötalossa, Valtakatu 33, 2. kerros, ja kaupungin Internet –sivuilla www.kouvola.fi/akvireilla.

Kaavasta annettiin kolme lausuntoa ja yksi kirjallinen palaute. Kaavaratkaisusta annetussa palautteessa otettiin kantaa mm. Myllykosken tehdasalueen Seveso II-alueen vaikutuksesta ympäröivän alueen maankäyttöön, alueen kulttuurihistorialliisista arvoista sekä pysäköintiratkaisujen vaikutuksesta alueen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Lausunnot ja palautteet ovat luettavissa kaavaselostuksen sivuilla 12-21.

Viranomaisneuvottelu

Kaakkois-Suomen ELY-keskus esitti lausuntonaan vireille tulleista asemakaavoista, 21/013 Koskenranta ja 31/003 Myllykosken tehtaan hallinto- ja asuntoalueet, että kaavojen valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen tulisi pitää MRL:n 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu.

Viranomaisneuvottelu pidetiin keskiviikkona 20.11.2013, jolloin käytiin läpi alueen suunnitteluun liittyvää palautetta.

Asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 11.3.2014, jolloin lautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville (§ 61).

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutoksen julkinen nähtävilläolo (MRA 27 §:n sekä MRL 65 §)

Myllykosken tehtaan asuinalueiden asemakaavanmuutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 26.3.–28.4.2014 välisen ajan Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa ja kaupungin Internet -sivuilla www.kouvola.fi/vireilla.

Kaavasta annettiin kolme lausuntoa, jotka eivät kuitenkaan aiheuttaneet muutosta julkisesti nähtävillä olleeseen kaavamuutosehdotukseen. Kaavasta ei jätetty muistutuksia.

Hyväksyminen

Seuraavaksi kaavahanke etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Ennen sitä kaavan toteuttamiseen liittyvien kustannusten jakamisesta laaditaan maankäyttösopimus Kouvolan kaupungin ja UPM Kymmen Oyj:n kanssa. Neuvottelut ovat kesken (helmikuu 2018). Maankäyttösopimus tulee hyväksyä kaupunginhallituksessa ennen asemakaavamuutosta.

Kaupunginhallituksen jälkeen kaavamuutos etenee kaupunginvaltuuston kokoukseen hyväksyttäväksi.

Lisätietoja

Kaavoitusinsinööri
Heikki Kauppi
puh. 020 615 6066
heikki.kauppi(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

Liitteet


KAAVAKARTTA [pdf, 2 MB] KAAVASELOSTUS [pdf, 1 MB] Liite1 ajantasakaava [pdf, 1 MB] Liite2 OAS [pdf, 114 KB] Liite3 kaavan tiedot [pdf, 23 KB] Rakennushistoriallinen selvitys 2013 [pdf, 4 MB] Puistoinventointi [pdf, 2 MB] Rakennushistoriallinen selvitys / TULOSTUSVERSIO [pdf, 77 MB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme