+
-+ Tulosta
Suunnittelueen rajaus ilmakuvasta

Myllykosken tehtaiden asuinalueet (31/003)

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 31, Myllykoski, kortteleita 1094, 1095 ja 1101 osaa sekä katu-, puisto- ja vesialueita.

Sijainti

Opaskartta Myllykosken tehtaan asuinalueet

Suunnittelualue käsittää kolme erillistä Myllykosken tehtaan aitojen ulkopuolista aluetta.

Tavoite

Tehtaankaaren hallinto- ja asuinalue (A1) ja Keskikoskentien asuinalue (A2):
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa asemakaavan teolli-suuskorttelissa olevien Myllykoski Oyj:n omistamien rakennusten myynti. Se vaatii niiden tonttien muodostamista, mikä puolestaan edellyttää asemakaavan muuttamista. Tarkoituksena on osoittaa alueelle tarvittavat kaavakadut, asuinkortteleita ja joitain puistoalueita. Samalla tutkitaan alueen lisärakentamismahdollisuudet.

Kymentien alue (A3): Kaavamuutoksessa tutkitaan rakentamattoman AP-alueen tiivistämistä / laajentamista.

Kaupungin asettamista tavoitteista keskeisimpiä ovat:

  • asemakaavassa tulee ottaa huomioon alueen historiallisesti arvokas miljöö ja kaavan tulee edistää sen säilymistä
  • mahdollinen lisärakentaminen tulee sopeutua ympäristöönsä ja täydentää alueen olemassa olevaa kulttuuriympäristöä

Suunnittelun eteneminen

Aloitus ja valmisteluvaihe

Asemakaavahankkeen vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 - 63 §, MRA 30 §)

Kaavaan liittyvä aineisto oli nähtävänä 2.10.– 4.11.2013 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Tekniikka- ja ympäristötalossa, Valtakatu 33, 2. kerros, ja kaupungin Internet –sivuilla www.kouvola.fi/akvireilla.

Kaavasta annettiin kolme lausuntoa ja yksi kirjallinen palaute. Kaavaratkaisusta annetussa palautteessa otettiin kantaa mm. Myllykosken tehdasalueen Seveso II-alueen vaikutuksesta ympäröivän alueen maankäyttöön, alueen kulttuurihistorialliisista arvoista sekä pysäköintiratkaisujen vaikutuksesta alueen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Lausunnot ja palautteet ovat luettavissa kaavaselostuksen sivuilla 12-21.

Viranomaisneuvottelu

Kaakkois-Suomen ELY-keskus esitti lausuntonaan vireille tulleista asemakaavoista, 21/013 Koskenranta ja 31/003 Myllykosken tehtaan hallinto- ja asuntoalueet, että kaavojen valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen tulisi pitää MRL:n 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu.

Viranomaisneuvottelu pidetiin keskiviikkona 20.11.2013, jolloin käytiin läpi alueen suunnitteluun liittyvää palautetta.

Asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 11.3.2014, jolloin lautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville (§ 61).

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutoksen julkinen nähtävilläolo (MRA 27 §:n sekä MRL 65 §)

Asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 11.3.2014, jolloin lautakunta hyväksyi sen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville.

Myllykosken tehtaan asuinalueiden asemakaavanmuutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 26.3.–28.4.2014 välisen ajan Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa ja kaupungin Internet -sivuilla www.kouvola.fi/vireilla.

Kaavasta annettiin kolme lausuntoa, jotka eivät kuitenkaan aiheuttaneet muutosta julkisesti nähtävillä olleeseen kaavamuutosehdotukseen. Kaavasta ei jätetty muistutuksia.

Hyväksyminen

Kaavan toteuttamiseen liittyvien kustannusten jakamisesta laadittiin maankäyttösopimus Kouvolan kaupungin ja UPM Kymmen Oyj:n kanssa.

Asemakaavan muutos oli käsittelyssä kaupunginhallituksen kokouksessa 7.5.20118, jolloin hallitus päätti esittää sitä edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi (§150).

Asemakaavan muutos oli käsittelyssä kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.5.2018, jolloin valtuusto hyväksyi kaavan (§65).

Kaavan hyväksymispäätös (=asemakaavamuutos) sai lainvoiman 10.7.2018.

Kaavoitusprosessi voimaantulovaiheessa

Lisätietoja

Kaavoitusinsinööri
Heikki Kauppi
puh. 020 615 6066
heikki.kauppi(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme