+
-+ Tulosta
Ilmakuva suunnittelualueesta

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 31 Myllykoski, kortteleita 1103, 1110, 1111, 1112, 1113, 1117, 1118, korttelien 1109 ja 1116 osia sekä tori-, puisto- ja katualueita.

Sijainti

Kaava-alueen rajausKaava-alueen rajaus

Suunnittelualue sijaitsee Myllykosken taajamassa kirkon ympäristössä ja lähialueella. Alue on keskeisellä paikalla taajaman rakenteessa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 8 ha.

Tavoite

Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että Myllykosken kirkkoa on mahdollista laajentaa ja kehittää ns. monitoimikirkoksvuonna 2016 järjestetyn suunnittelukilpailun tulokseen pohjautuen. Uuden kirkkorakennuksen toivotaan edistävän osaltaan alueen elinvoimaisuutta. Tavoitteena on edesauttaa myös lähialueen muiden vanhojen rakennusten ja alueen kehittämistä ja säilymistä.

Asemakaavan valmistelu on aloitettu Kouvolan seurakuntayhtymän aloitteesta vuonna 2017.

Kaupungin asettamat tavoitteet:

 • Asemakaavassa tulee ottaa huomioon alueen historiallisesti arvokas, hyvin säilynyt ajalleen tyypillinen kokonaismiljöö. Kaavan tulee edistää sen säilymistä ja kannustaa palauttamaan rakennusten mahdollisesti kadonneita ominaispiirteitä.
 • Mahdolliset tulevat muutokset ja lisärakentaminen tulee sopeutua ympäristöönsä ja täydentää sopusuhtaisesti alueen olemassa olevaa kulttuuriympäristöä.
 • Asemakaavan tulee mahdollistaa alueelle uusi konsepti, joka lisää alueen elinvoimaa ja varmistaa osaltaan alueen säilymistä.

Suunnittelukilpailun tavoitteet, jotka ovat myös kaupungin tavoitteita:

 • toiminnallisesti tarkoituksenmukainen, ympäristöön sopiva ja arkkitehtonisesti laadukas lähtökohta Myllykosken kirkon ja sen lähiympäristön kehittämiselle.
 • Uuden kirkkorakennuksen toivotaan edistävän koko suunnittelualueen elinvoimaisuutta, jonka myötä uusien toimintojen sijoittuminen Myllykoskentien ja torin alueelle olisi nykyistä todennäköisempää.

Palkintolautakunta painotti arvostelussa seuraavia seikkoja:

 • arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen kokonaisuus
 • paikan identiteetti, houkuttelevuus ja viihtyisyys
 • tilaratkaisujen toimivuus, monipuolisuus ja muunneltavuus
 • toimintojen luonteva sijoittuminen
 • toteutuskelpoisuus ja taloudellisuus
 • ympäristönsä huomioon ottava, terveellinen, turvallinen ja esteetön ratkaisu

Alueen ominaisuuksista johdetut tavoitteet:

Kaavamuutosalue kuuluu lähes kokonaisuudessa rakennetun kulttuuriympäristön alueeseen (RKY-alue). RKY-alueilla tavoitteena on arvokkaan ympäristön ja rakennusten säilyminen sekä muutosten ja täydennysrakentamisen sopeuttaminen alueen erityispiirteisiin.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi voimaantulovaiheessa

Aloitusvaihe

Avoin karttakysely, yleisön kokemuksia ja näkemyksiä kehittämisestä marraskuussa 2015

Asukkaille ja alueella liikkuville suunnattuun karttakyselyyn vastasi 160 henkilöä ja he tekivät kartalle yli 500 paikannusta alueen helmistä, epämiellyttävistä paikoista sekä kehittämiskohteista.

Vastaajat toivoivat selvästi nykyistä enemmän panostusta alueen katuihin ja siellä liikkumiseen, palveluihin ja liiketoimintaan, puihin ja puistoihin sekä tapahtumiin.

Lue lisää karttakyselyn yhteenvedeosta [pdf, 2 MB].

Myllykosken kirkon laajennuksen ja ympäristön suunnittelukilpailu alkuvuodesta 2016

Kouvolan seurakuntayhtymä järjesti yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa arkkitehtikilpailun, jossa etsittiin ideoita Myllykosken kirkon laajennuksen ja ympäristön kehittämiseksi. Tavoitteena oli suunnitella nykyisen kirkon ja lisärakennuksen muodostama rakennuskokonaisuus, ns. monitoimikirkko huomioiden alueen kulttuurihistoriallinen arkkitehtoninen arvo.

Kilpailuun saapui määräaikaan mennessä 125 kilpailuehdotusta. Kilpailun voittanut työ Triadi [pdf, 4 MB] toimii kilpailun jälkeen käynnistyneen kirkkorakennuksen jatkosuunnittelun pohjana.

Kilpailutehtävänä oli myös ideoida kirkon lähiympäristöä, sen edessä olevaa toria ja Myllykoskentien vartta sekä näiden muodostamaa kokonaisuutta nykyistä merkittävämpänä osana Myllykosken keskustan toimintoja.

Tuloksena saatiin hyvää analyysiä alueen tilanteesta. Ideat torin osalta painottuivat torin aktivoimiseen ja ehostamiseen. Myllykoskentien osalta esitettiin mm. kadun jäsentämistä, ylimääräisen katualueen liittämistä tontteihin ja myönteistä suhtautumista muutoksiin kunhan arvokas katutila otetaan huomioon. Radanvarren alueelle esitettiin vähintäänkin alueen kasvillisuuden hoitotoimenpiteitä.

Katso kirkon lähiympäristön osalta yhteenveto kilpailutöiden ideoista [pdf, 158 KB] .

Arkkitehtuurityöpaja 6.-luokille

Saviniemen alakoulun 6.-luokkalaiset tutustuivat suunnittelukohteeseen talvella 2016 osana Lennokki kulttuurikasvatuksen arkkitehtuurityöpajaa.

Lapset saivat ideoida, mitlä näyttää heille tuttu Myllykoskentie 10 vuoden päästä ja täyttää tontit uudenlaisilla rakennuksilla ja toiminnalla. Työt esiteltiin toisille ja koko pienoismalli Myllykoskentiestä vuonna 2026 oli esillä koulun aulassa. Pienoismalliin on liitetty myös oppilaiden myöhemmin äidinkiellen tunneilla kirjoittamia tarinoita aiheesta, "Mitä tapahtuu tontillani 2026".

Asukasilta marraskuussa 2016

Asukasillan kerättiin tietoa siitä, mitä myllykoskelaiset ja muut alueella liikkujat haluavat idylliseltä, mutta paremmat päivänsä nähneeltä entiseltä kauppakadulta ja sen ympäristöltä tulevaisuudessa. Lisäksi tilaisuudessa esiteltiin kirkon laajennuksen arkkitehtikilpailunkilpailun voittajatyö. Kirkon lähiympäristöä tarkasteltiin kolmen osa-alueen kautta: tori ja sen ympäristö, Myllykoskentie sekä radanvarsi ja muut alueet.

Kaikkiin osa-alueisiin saatiin runsaasti erilaisia kohennus- ja parannusideoita. Lue lisää asukasillan muistiosta [pdf, 171 KB] ja katso kooste asukasillan ideoinnista [pdf, 159 KB].

Viranomaisneuvottelu tammikuussa 2017

Kilpailun tulosta pidettiin yleisesti hyvänä ja voittajatyötä hyvänä lähtökohta suunnittelulle. Viranomaisten puheenvuoroissa korostettiin, että asemakaavamuutoksessa tulee selvittää huolellisesti vaikutukset kirkolliseen rakennusperintöön, joka muodostuu kirkkorakennuksesta ja puistomaisesta kirkkopihasta sankarihautoineen ja aukioineen. Samoin suojelumääräysten sanamuotoon tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta niillä on rakennuksien restauroivan korjaamisen kannalta ohjaava vaikutus.

Lue lisää viranomaisneuvottelun muistiosta [, ].

Kehittämisilta alueen toimijoille helmikuussa 2017

Vuorovaikutteiseen kehittämisiltaan Mypa-talolle kutsuttiin Myllykosken kirkon ja torin lähialueen toimijoita, kiinteistönomistajia ja asukkaita. Illan tarkoitus oli muodostaa alueen toimijoiden tarpeiden, tavoitteiden ja unelmien perusteella yhteinen tulevaisuuden näkymä alueen kehittämisen pohjaksi.

Yhteisenä pyrkimyksenä on lisätä elämää ja viihtyisyyttä kirkon ympäristössä.

Katso kooste kehittämisillan ryhmätöistä [pdf, 237 KB].

Alueen vetovoiman lisääminen on pyritty huomioimaan kaavamuutoksessa. Se on erityisen tärkeä myös muussa alueen kehittämisessä. Alueen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot ovat merkittävä osa alueen vetovoimaa, ja siksi niiden säilyminen on tärkeää. Rakennusten korjausten lähtökohtana on rakennusten ominaispiirteiden vaaliminen ja alkuperäisten rakennusosien säilyttäminen. Tätä helpottamaan alueelle on laadittu asemakaavan muutosta täydentävät rakennusten korjaus- ja rakennustapaohjeet.

Kirkon suunnittelu etenee

Kirkon arkkitehtisuunnittelu on käynnissä suunnittelukilpailun voittajatyön pohjalta. Suunnittelutoimikunta valitsee tarvittavat muut suunnittelijat, ohjaa, organisoi ja hyväksyttää suunnitelmia eri hallintoelimissä ja viranomaisilla, sekä valmistelee urakkalaskentaan liittyvät asiakirjat.

Rakennussuunnitteluun ja valmistelutöihin on varattu vuodet 2017 ja 2018 ja rakennusvaiheeseen päästään 2019-2020.

Valmisteluvaihe

Asemakaavahankkeen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 - 63 §, MRA 30 §)

Asemakaavahankkeen valmisteluvaiheen aineistot ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmat olivat nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 13.12.2017–29.1.2018 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä internet-sivuilla.

Myllykosken kirkon ja Kyöstinkujan kaavahankkeita esiteltiin yleisötilaisuudessa Myllykosken Seuratalossa ke 10.1.2018. Paikalla reilut 30 osallistujaa.

Teknisen lautakunnan käsittely

Asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 28.2.2018, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville § 51. (pöytäkirja)

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Asemakaavan muutosehdotuks oli julkisesti nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 14.3.–16.4.2018 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski). Kaavasta annettiin neljä lausuntoa ja muuta palautetta.

Hyväksyminen

Asemakaavan muutos oli käsittelyssä kaupunginhallituksen kokouksessa 7.5.2018, jolloin lautakunta päätti esittää kaavaa edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi (§149).

Asemakaavan muutos oli käsittelyssä Kouvolan kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.5.2018, jolloin valtuusto hyväksyi kaavan (§64).

Voimaantulo

Asemakaavan hyväksymispäätös (=asemakaava) sai lainvoiman 10.7.2018.

Yhteystiedot

Kaavoitusinsinööri
Heikki Kauppi
020 615 6066
heikki.kauppi(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

KAAVAKARTTA [pdf, 835 KB] KAAVASELOSTUS [pdf, 2 MB] Liite1 AJANTASAKAAVA [pdf, 543 KB] Liite2 OAS [pdf, 1 MB] Liite3 Kaavantiedot [pdf, 50 KB] Liite5 RAKENNUSTAPAOHJE [pdf, 2 MB] Liite6 HAVAINNEKUVAT [pdf, 1002 KB] Liite7 Myllykoskentien vetovoima [pdf, 110 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme