+
-+ Tulosta

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE
Kaupunginosan 1, Kangas korttelia 1101, korttelia 1102 sekä rautatie- tai raitiotiealueen osaa, yhdistettyä rautatie- ja linja-autoaseman aluetta, pysäköimisaluetta valtion rautateiden käyttöön ja katualueita.

Kaupunginosan 3, Sarkola korttelia 3106, puisto-, rautatie- ja katualueita.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSESSA MUODOSTUVAT
Kaupunginosan 1, Kangas kortteli 1101 ja katualueet.

Kaupunginosan 3, Sarkola korttelit 3106 ja 3118 sekä katualueet.

Sijainti

Aluerajaus opaskartassa

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustassa Hallituskadun, rautatien Myllypuronkadun välisellä alueella.

Havainnekuva uudistuvasta matka- ja tapahtumakeskuksesta (Jatke Oy / Arkkitehtitoimisto Soini & Horto)Havainnekuva uudistuvasta matka- ja tapahtumakeskuksesta (Jatke Oy / Arkkitehtitoimisto Soini & Horto)

Tavoite

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa alueen asemakaavaa siten, että nykyisen rautatieaseman länsipuolelle suunnitellun matka- ja tapahtumakeskuksen toteuttaminen on mahdollista. Kaavassa muodostuville uusille korttelialueille on mahdollista toteuttaa monipuolisten palveluiden kokonaisuus sekä siihen liittyvät pysäköintiratkaisut.

Matkakeskuksen yhteyteen on tarkoitus sijoittaa ajanmukaiset tilat raide-, paikallis- ja kaukoliikenteen linjaliikenteelle. Kaavassa tarkennetaan myös katu- ja rautatiealueiden rajaukset vastaamaan tavoitetilaa.

Kaavalla mahdollistetaan uusien autopaikoitus- ja katualueiden toteuttaminen rautatiealueen eteläpuolelle. Kaavamuutos mahdollistaa kaupungin keskeisen kaupunkitilan viihtyisyyden ja esteettömyyden parantamisen sekä turvaa maakun-nallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilymisen.

Suunnitelman eteneminen

Kaavoitusprosessi voimaantulovaiheessa

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely (MRL 62-63§, MRA 30§)

Kaavahankkeeseen liittyvä aineisto oli nähtävänä 4.7. – 31.8.2012 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros) sekä kaupungin Internet –sivuilla www.kouvola.fi/akvireilla.

Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheeseen liittyvä aineisto oli nähtävänä 16.11.-19.12.2016 tutustumistaja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin tekniikka- ja ympäristötalossa, (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaupungin internet-sivuilla www.kouvola.fi/matkakeskus.

Kaavaluonnoksesta annetut mielipiteet ja esitetyt lausunnot vastineineen ovat luettavissa kaavaselostuksesta [pdf, 3 MB] sivuilla 23-26..

Kaavahankkeeseen liittyvä yleisötilaisuus pidettiin maanantaina 28.11.2016 Viiraamolla.

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 11.1.-13.2.2017 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä näillä Internet-sivuilla. Kaava-aineisto löytyy sivun oikeasta laidasta kohdasta "liitetiedostot".

Kaavaehdotukseen saatu palaute vastineineen on luettavissa uudelleen nähtäville tulevan kaavaehdotuksen selostusosiossa.

Asemakaavaehdotus uudelleen nähtäville

Tammi-helmikuussa nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen on tehty muutoksia saadun palautteen ja muun hankkeeseen liittyvän suunnittelun tarkentumisen myötä.

Muutoksia on tehty radan pohjoispuolelle mm. rakennusten maksimikerroskorkeuksiin ja suojelumerkintöjen rajauksiin. Lisäksi uuden kaavaehdotuksen mukaan linja-autoterminaalin voi sijoittaa myös asemarakennuksen länsipuolelle keskustatoimintojen korttelialueelle.

Kaavaehdotuksen on ollut uudelleen nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 1.3.-2.4.2017 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä kaavan verkkosivulla.

Hyväksyminen

Kaavaehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.4.2017 (pöytäkirja)

Voimaantulo

Kaava tuli lainvoimaiseksi 7.6.2017

Lisätietoja

Kaavoitusarkkitehti
Kaisa Niilo-Rämä
puh. 020 615 7404
kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski