+
-+ Tulosta
Ortokuva alueesta

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE
kaupunginosan 4 Vahtero, korttelia 4139 sekä puisto- ja katualueita

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT
kaupunginosan 4 Vahtero, kortteli 4139 sekä suojaviher- ja katualueet

Tavoite

Kaavahankkeen tavoitteena on kaavan ajanmukaistaminen vastaamaan nykypäivän vaatimuksia ja tarvetta sekä liikenneturvallisuuden parantaminen. Tavoitteena on lisäksi vähentää suunnittelualueen koillispuolella sijaitsevan kokoojakadun liikenteen mahdollisesti aiheuttamia haittoja.

Sijainti

Karttarajaus alueesta

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi voimaantulovaiheessa

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavamuutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan aineistot olivat nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 1.2.–6.3.2017 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa.

Kaavasta annettiin palautetta. Palaute ja sen vastineet ovat luettavissa kaavaselostuksen sivuilla 9-12.

Asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 22.8.2017, jolloin lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville (§138).

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutoksen julkinen nähtävillä olo

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 30.8.–2.10.2017 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä internet-sivuilla.

Hyväksyminen

Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan kokouksessaan 10.10.2017. (pöytäkirja)

Voimaantulo

Kaava on saanut lainvoiman 28.11.2017.

Yhteystiedot

Hannu Purho
Kaavoitusarkkitehti
020 615 7039
hannu.purhokouvola.fi
Valtakatu 33
45700
Kuusankoski
KAAVAKARTTA [pdf, 148 KB] KAAVASELOSTUS [pdf, 2 MB] Liite1 ajantasakaava [pdf, 161 KB] Liite2 OAS [pdf, 1 MB] Liite3 kaavatiedot [pdf, 64 KB] Liite4 maanomistus [pdf, 50 KB]