+
-+ Tulosta

Kouvolan RRT-alue, 1. vaihe - Kullasvaara (10/004)

Asemakaava koskee Jokelan kylän tilaa 9:106 ja tilan 9:111 osaa. Saarennon kylän tiloja 3:83, 3:85, 3:86, 12:12, 12:13, 12:89, 12:93, 14:161, 15:46, 15:49, 15:123, 15:153, 15:154, 15:155, 15:160, 15:165, 15:170, 44:0 ja tilojen 11:103 ja 16:53 osia, Karhulan kylän tilaa 3:5 ja tilan 3:93 osaa sekä tie- ja rautatiealueen osia.

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 10, Tykkimäki, korttelia 10012, korttelin 10008 osaa sekä suojaviher- ja katualuetta.

Sijainti

Suunnittelualue käsittää kaupungin keskustaajaman itäpuolella Tykkimäessä sijaitsevan Kullasvaaran logistiikka-alueen ja Kouvola-Vainikkala pääradan välisen alueen, joka lännessä rajautuu Kullasvaarantiehen ja idässä Paunolantiehen. Alueen pinta-ala on n. 120 ha.

Opaskarttarajaus suunnittelualueestaKuvassa on esitetty suunnittelualueen alustava rajaus.

Tavoite

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Kullasvaaran nykyisen logistiikka-alueen kehittäminen ja laajentaminen Kouvolan RRT (Rail Road Terminal)-suunnitelman 1. vaiheen mukaisesti.

Asemakaavan muutos koostuu Kullasvaaran olevan logistiikka-alueen asemakaavan muutoksesta ja uudessa kaavassa muodostuvista tavaraliikenneterminaali-, rautatie- ja suojaviheralueista.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi valmisteluvaiheessa

ALOITUSVAIHE

Kaavoituskatsaus

Kouvolan RRT-alueen 1. vaiheen asemakaavahanke (Kullasvaara, kaava nro 10/004) on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta ja se sisältyy vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa [pdf, 3 MB] esitettyihin kaavoituksen työohjelmakohteisiin.

Yleissuunnitelmatyö

Alueen kaavarungon ja yleissuunnitelman laadinta on käynnistynyt vuonna 2017 Kouvolan kaupunkisuunnittelun yleiskaavayksikössä. Suunnitelmat olivat nähtävillä
3.5.-1.6.2017 välisen ajan. Yleissuunnitelman yleisötilaisuus pidettiin 5.6.2017. Yleissuunnitelman aineisto

Tekninen lautakunta

Kullasvaaran alueen asemakaavaa ja asemakaavan muutosta ja kaavahankkeen vireilletuloa käsiteltiin teknisen lautakunnan kokouksessa 27.6.2017. (pöytäkirja)

Maanomistus

Ympäristöministeriö on myöntänyt Kouvolan kaupungille lunastusluvan sekä ennakkohaltuunottoluvan Kullasvaarantien itäpuolisiin noin 23,68 ha suuruisiin alueisiin, jotka ovat vielä yksityisomistuksessa. Alueita koskeva lunastustoimitus on päätöksen myötä tullut vireille. Kouvolan kaupunki omistaa uudiskaavoitettavan alueen muilta osin. Lisätietoja...

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä kaavan osallistumis- ja arviointi-suunnitelman nähtävilläolo

Kaavahankkeeseen liittyvät aineistot ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävänä 5.7. – 4.9.2017 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä internetsivulla.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin palautetta ja kaava-aineistoa on täydennetty palautteen perusteella.

VALMISTELUVAIHE

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen ja asemakaavan muutosluonnoksen kokouksessaan 31.10.2017 ja päätti asettaa kaavan valmisteluvaiheen aineiston (kaavaluonnos) 30 päivän ajaksi nähtäville, sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot (§ 184). (pöytäkirja)

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 15.11. – 18.12.2017 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä internet-sivuilla.

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti
Hannu Purho
puh. 020 615 7039
hannu.purho(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

Liitteet

KAAVAKARTTA 171024 [pdf, 2 MB] KAAVASELOSTUS 171024 [pdf, 4 MB] Liite1 ajantasakaava [pdf, 860 KB] Liite2 OAS.pdf [pdf, 2 MB] Liite3 kaavantiedot [pdf, 64 KB] Liite4 maanomistus [pdf, 333 KB]