+
-+ Tulosta

Kouvolan RRT-alue, 1. vaihe - Kullasvaara (10/004)

Asemakaava koskee Jokelan kylän tilaa 9:106 ja tilan 9:111 osaa. Saarennon kylän tiloja 3:83, 3:85, 3:86, 12:12, 12:13, 12:89, 12:93, 14:161, 15:46, 15:49, 15:123, 15:153, 15:154, 15:155, 15:160, 15:165, 15:170, 44:0 ja tilojen 11:103 ja 16:53 osia, Karhulan kylän tilaa 3:5 ja tilan 3:93 osaa sekä tie- ja rautatiealueen osia.

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 10, Tykkimäki, kortteleita 10008 ja 10012, korttelin 10009 osaa sekä suojaviher- ja katualuetta, teollisuusraidealuetta, joka on varattu kunnan tarpeisiin sekä luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta, jolla maanpinnan korkeusasemaa saa muuttaa ja kasvavia puita kaataa vain järjestysoikeuden luvalla. sekä luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta, jolla maanpinnan korkeusasemaa saa muuttaa ja kasvavia puita kaataa vain järjestysoikeuden luvalla.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat kaupunginosan 10, Tykkimäki, korttelit 10008 ja 10012 sekä suojaviher-, katu- ja rautatiealueet

Sijainti

Suunnittelualue käsittää kaupungin keskustaajaman itäpuolella Tykkimäessä sijaitsevan Kullasvaaran logistiikka-alueen ja Kouvola-Vainikkala pääradan välisen alueen, joka lännessä rajautuu Kullasvaarantiehen ja idässä Paunolantiehen. Alueen pinta-ala on n. 120 ha.

Opaskarttarajaus suunnittelualueestaKuvassa on esitetty suunnittelualueen alustava rajaus.

Tavoite

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Kullasvaaran nykyisen logistiikka-alueen kehittäminen ja laajentaminen Kouvolan RRT (Rail Road Terminal)-suunnitelman 1. vaiheen mukaisesti.

Asemakaavan muutos koostuu Kullasvaaran olevan logistiikka-alueen asemakaavan muutoksesta ja uudessa kaavassa muodostuvista tavaraliikenneterminaali-, rautatie- ja suojaviheralueista.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi voimaantulovaiheessa

ALOITUSVAIHE

Kaavoituskatsaus

Kouvolan RRT-alueen 1. vaiheen asemakaavahanke (Kullasvaara, kaava nro 10/004) on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta ja se sisältyy vuosien 2017 ja 2017 kaavoituskatsauksessa [pdf, 3 MB] esitettyihin kaavoituksen työohjelmakohteisiin.

Yleissuunnitelmatyö

Alueen kaavarungon ja yleissuunnitelman laadinta on käynnistynyt vuonna 2017 Kouvolan kaupunkisuunnittelun yleiskaavayksikössä. Suunnitelmat olivat nähtävillä
3.5.-1.6.2017 välisen ajan. Yleissuunnitelman yleisötilaisuus pidettiin 5.6.2017. Yleissuunnitelman aineisto

Tekninen lautakunta

Kullasvaaran alueen asemakaavaa ja asemakaavan muutosta ja kaavahankkeen vireilletuloa käsiteltiin teknisen lautakunnan kokouksessa 27.6.2017. (pöytäkirja)

Maanomistus

Ympäristöministeriö on myöntänyt Kouvolan kaupungille lunastusluvan sekä ennakkohaltuunottoluvan Kullasvaarantien itäpuolisiin noin 23,68 ha suuruisiin alueisiin, jotka ovat vielä yksityisomistuksessa. Alueita koskeva lunastustoimitus on päätöksen myötä tullut vireille. Kouvolan kaupunki omistaa uudiskaavoitettavan alueen muilta osin. Lisätietoja...

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä kaavan osallistumis- ja arviointi-suunnitelman nähtävilläolo

Kaavahankkeeseen liittyvät aineistot ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävänä 5.7. – 4.9.2017 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä internetsivulla.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin palautetta ja kaava-aineistoa on täydennetty palautteen perusteella.

VALMISTELUVAIHE

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen ja asemakaavan muutosluonnoksen kokouksessaan 31.10.2017 ja päätti asettaa kaavan valmisteluvaiheen aineiston (kaavaluonnos) 30 päivän ajaksi nähtäville, sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot § 184) (pöytäkirja)

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 15.11. – 18.12.2017 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä internet-sivuilla.

Kaavasta annettiin lausuntoja ja palautteita, joiden vastineet oval luettavissa kaavaselostuksen sivuilla 24-35.

Tekninen lautakunta

Kouvolan RRT-alueen 1. vaiheen asemakaavaehdotus (Kullasvaara kaava nro 10/004) oli käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 28.2.2018, jolloin lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen, ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi § 50 (pöytäkirja).

EHDOTUSVAIHE

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo

Asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 7.3.–16.4.2018 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaupungin internet-sivuilla.

Kaavasta annettiin yhteensä 5 lausuntoa ja jätettiin 2 muistutusta. Lisäksi alueen toteutussuunnittelun tarkentuessa esille tuotiin toive kaavaan merkityn Kullasvaarantien katualueen laajentamisesta. Lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet ovat luettavissa kaavan liiteessä 5.

Lausuntojen ja muistutusten perusteella kaavaan merkittyä pohjavesien suojelumerkintää, kaavaselostuksen maaperä- ja pohjavesitietoja sekä korttelinumerointia tarkennettiin. Alueen tarkentuneiden toteutussuunnitelmien perusteella tarkennettiin Kullasvaarantiehen rajautuvien maankäyttöalueiden rajauksia siten, että terminaalialueen liikenne ja valtatie 15 rinnakkaisväyläsuunnitelmat ovat joustavammin ratkaistavissa.

Muistutuksessa esille tuotu huoli tavaraterminaalialueen aiheuttamasta melusta lähialueella sijaitseville asuinkiinteistöille huomioidaan jatkossa alueen toteutussuunnittelussa ja tavaraterminaalialueelle sijoittuvien toimintojen ohjauksessa.

Kaavaan julkisen nähtävillä olon jälkeen tehtyjä tarkennuksia ei voida pitää kaavan tavoitteet ja tarkoitus huomioiden olennaisina, joten kaavaa ei aseteta uudelleen julkisesti nähtäville (MRL 65 §).

Tekninen lautakunta

Kouvolan RRT-alueen 1. vaiheen tarkennettu kaava-aineisto oli käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 8.5.2018, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan sekä siitä julkisen nähtävillä olon aikana jätettyjen muistutusten ja lausuntojen vastineet. Lautakunta esitti kaavaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

HYVÄKSYMINEN

Kouvolan RRT-alueen 1. vaiheen asemakaava oli hyväksymiskäsittelyssä kaupunginhallituksessa 28.5.2018, jolloin hallitus päätti esittää sitä valtuustolle hyväksyttäväksi (§179).

Kaavahanke oli käsittelyssä Kouvolan kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.6.2018, jolloin valtuusto hyväksyi kaavan (§80).

VOIMAANTULO

Asemakaava ja asemakaavamuutos sai lainvoiman 1.8.2018.

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti
Hannu Purho
puh. 020 615 7039
hannu.purho(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

Liitteet

KAAVAKARTTA [pdf, 2 MB] KAAVASELOSTUS [pdf, 9 MB] Liite1 ajantasakaava [pdf, 861 KB] Liite2 OAS.pdf [pdf, 2 MB] Liite3 kaavantiedot [pdf, 43 KB] Liite4 maanomistus [pdf, 337 KB] Liite5 Vastineet [pdf, 499 KB] Hulevesiselvitys 2018 [pdf, 9 MB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme