+
-+

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 2, Kaunisnurmi, korttelin 2061 osia sekä puisto- autopaikoitus- ja katualueita.

Asemakaavan kumoaminen koskee kaupunginosan 2, Kaunisnurmi, korttelin 2061 osaa.

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Kasarminmäellä sijaitsevan Hinkismäen virkistys- ja voimalaitoksen alueet sekä Kouvolan vanhan hautausmaan ja siihen liittyvät katualueet.

Suunnittelualueen laajuus on noin 31 ha. Asemakaavamuutos sisältyy vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa mainittuihin maankäytön suunnittelun työohjelmakohteisiin ja se on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta.

Tavoite

Kaavahankkeen tavoitteena on muuttaa alueen maankäyttö vastaamaan oikeusvaikutteisessa Kasarminmäki-Ruskeasuo-Tanttari osayleiskaavassa esitettyä maankäyttöä.

Muutoksella mahdollistetaan alueen katu- ja virkistysalueverkoston, Hinkismäen voimalaitoksen ja hautausmaa-alueen tulevaisuuden kehittämistoimet sekä tutkitaan kaupunkialueelta tulevien aurauslumien säilytyspaikan sijoittamista entiselle puolustusvoimien harjoitusalueelle.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi valmisteluvaiheessa

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Kaavan vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan aineistot olivat nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 11.1.–13.2.2017 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavojen internet-sivuilla.

Kaavasta annettiin lausuntoja ja palautetta. Lausunnoissa otettiin kantaa alueen Hinkismäellä olevien mahdollisten muinaisjäännösten sekä entisen ampumaradan läheisyydessä olevien luontokohteiden huomioimiseen maankäytön muutoksissa.

Keskustelua käytiin myös Parik-säätiön omistuksessa olevan alueen asemakaavan ajanmukaisuudesta ja vireillä olevan kaava-alueen laajentamisesta sekä entiselle ampumarata-alueelle että kaatopaikka-alueelle.

Kaavamuutosehdotuksen laatimistyö kesken ja se valmistuu teknisen lautakunnan käsittelyyn syksyn 2017 kuluessa.

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti
Hannu Purho
puh. 020 615 7039
hannu.purho(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

Liitteet

KAAVAKARTTA [pdf, 1 MB] Liite1 ajantasakaava [pdf, 982 KB] Liite2 OAS [pdf, 906 KB] Liite4 maanomistus [pdf, 257 KB]