+
-+ Tulosta

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 2, Kaunisnurmi, korttelia 2049, korttelin 2061 osia sekä puisto- autopaikoitus- ja katualueita

Asemakaavan muutoksella muodostuvat kaupunginosan 2, Kaunisnurmi, korttelit 2061 ja 2079 sekä lähivirkistys-, suojaviher- ja katualueet

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Kasarminmäellä sijaitsevan Hinkismäen virkistys- ja voimalaitoksen alueet sekä Kouvolan vanhan hautausmaan ja siihen liittyvät katualueet.

Suunnittelualueen laajuus on noin 31 ha. Asemakaavamuutos sisältyy vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa mainittuihin maankäytön suunnittelun työohjelmakohteisiin ja se on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta.

Tavoite

Kaavahankkeen tavoitteena on muuttaa alueen maankäyttö vastaamaan oikeusvaikutteisessa Kasarminmäki-Ruskeasuo-Tanttari osayleiskaavassa esitettyä maankäyttöä.

Muutoksella mahdollistetaan alueen katu- ja virkistysalueverkoston, Hinkismäen voimalaitoksen ja hautausmaa-alueen tulevaisuuden kehittämistoimet sekä tutkitaan kaupunkialueelta tulevien aurauslumien säilytyspaikan sijoittamista entiselle puolustusvoimien harjoitusalueelle.


Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi ehdotusvaiheessa

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Kaavan vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan aineistot olivat nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 11.1.–13.2.2017 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavojen internet-sivuilla.

Kaavasta annettiin lausuntoja ja palautetta. Lausunnoissa otettiin kantaa alueen Hinkismäellä olevien mahdollisten muinaisjäännösten sekä entisen ampumaradan läheisyydessä olevien luontokohteiden huomioimiseen maankäytön muutoksissa. Keskustelua käytiin myös Parik-säätiön omistuksessa olevan alueen asemakaavan ajanmukaisuudesta ja vireillä olevan kaava-alueen laajentamisesta sekä entiselle ampumarata- että kaatopaikka-alueelle. Lausunnot ja niiden vastineet ovat luettavissa kaavaselostuksen sivuilla 17-22.

Valmisteluvaiheen jälkeen kaava-alueeseen kuulunut, valmisteluvaiheen aikana kumottavaksi aiottu EP-korttelialueen osa muutettiin kaavaehdotusvaiheessa lähivirkistysalueeksi (VL) ja alueella olevat luontokohteet ja kulkuväylät merkittiin asemakaavakartalle. Kaavamuutosalueeseen liitettiin ehdotusvaiheeseen suunnittelualueen lounaisosan Kuusaantiehen rajautuva kortteli 2049.

Tekninen lautakunta

Asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Kouvolan kaupungin teknisessä lautakunnassa 12.9.2017, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan muutosehdotuksen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi.

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo

Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 20.9.–23.10.2017 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaupungin internet-sivulla

Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 23.10.2017 klo 15.00 osoitteella:

Kouvolan kaupunki, Tekninen lautakunta
Valtakatu 33 (PL 32), 45701 Kuusankoski
tai sähköpostitse: tekninenjaymparisto(at)kouvola.fi.

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi, 020 615 9138 tai kaavoitusarkkitehti hannu.purho(at)kouvola.fi, 020 615 7039


Kouvolassa 20.9.2017 Tekninen lautakunta

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti
Hannu Purho
puh. 020 615 7039
hannu.purho(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

Liitteet

KAAVAKARTTA [pdf, 1 MB] KAAVASELOSTUS [pdf, 4 MB] Liite1 ajantasakaava [pdf, 984 KB] Liite2 OAS [pdf, 903 KB] Liite3 kaavantiedot [pdf, 47 KB] Liite4 maanomistus [pdf, 283 KB]