Yleistiedoksianto

ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on tehnyt henkilöä Khlebnikova Alla koskevan päätöksen 11.1.2023 § 5. Päätöstä ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä asianosaiselle 30 vuorokauden ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnassa osoitteessa Torikatu 10, 45100 Kouvola.

Lisätietoja antaa: Valvontainsinööri Tiina Raudaskoski, p. 020 615 7516, tiina.raudaskoski(at)kouvola.fi

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 26.5.2023. Asiakirjan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä edellä mainitusta julkaisemisajankohdasta.

Rakennusvalvonta

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕШЕНИИ

Путем всеобщего уведомления сообщается, что отдел разрешений технической комиссии города Коувола принял решение § 5 от 11.1.2023, касающееся Хлебниковой Аллы. Решение не было возможности довести до сведения заинтересованной стороны иным путем.

Документы о решении будут доступны заинтересованной стороне в течение 30 дней с момента публикации этого уведомления в Управлении строительством города Коувола по следующему адресу: Торикату 10, 45100 Коувола.

Дополнительную информацию предоставит Инженер надзорной службы Тиина Раудаскоски, т. 020 615 7516, tiina.raudaskoski(at)kouvola.fi

Данное оповещение опубликовано на сайте муниципалитета Коувола 26.5.2023. Датой доведения документа до сведения считается седьмой день после даты вышеупомянутой публикации.

Надзор за строительством

Sivun alkuun