Selvitys matonpesupaikkojen vähentämisestä / ehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Palveluverkkoselvityksen yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti (11.11.2019 § 119), että mm. matonpesupaikkojen palveluverkko tarkistetaan ja sille asetettiin tietyt säästötavoitteet. Tekninen lautakunta on käsitellyt matonpesupaikkojen vähentämiseen tähtäävää ehdotusta kokouksessaan 23.6.2020 ja päätti asettaa julkisesti nähtäville seuraavan ehdotuksen:

  • Valkealan kirkonkylän (Uimarannantien) matonpesupaikka lakkautetaan sen huonon kunnon takia,
  • Vekaranjärven matonpesupaikka lakkautetaan sen vähäisen käytön takia.
  • Utin matonpesupaikka lakkautetaan sen vähäisen käytön takia.
  • Tirvan matonpesupaikka lakkautetaan, jotta saavutetaan investointeihin kohdistuvat säästötavoitteet. Paikan sähköt eivät täytä nykyvaatimuksia.

Lakkauttamisella tarkoitetaan, että kaupunki ei enää kunnossapidä matonpesupaikkoja kustannuksellaan. Mikäli kyläyhdistykset tms. eivät ota niitä hoitoonsa (sellaisenaan), matonpesupaikat tullaan purkamaan.

  • Kuusankosken alueen matonpesupaikkojen määrä puolitetaan. Nykyisellään matonpesupaikkoja on neljä kappaletta, mikä ei ole tasavertaista muihin kaupunginosiin nähden. Lakkautettavaksi esitetään Pilkanmaan (Savistenpellon) ja Väkkärän maton- pesupaikkoja.

Esityksen taustalla ja sen perusteena on kaupunginvaltuuston asettama säästötavoite investointi- ja kunnossapitokuluista.

  • Jaalan osalta lautakunta antoi kaksi vaihtoehtoista esitystä:

Vaihtoehto 1: Jaalan matonpesupaikka siirretään parempien kulkuyhteyksien varrelle. Matonpesupaikka vaatii joitakin investointimäärärahoja toimiakseen. Koska matonpesupaikan käyttö nykyisessä sijainnissa lisää kaupungille menoja yksityistiemaksujen tai tien kunnossapidon osalta, on tarkoituksenmukaista siirtää se investoinnin yhteydessä sellaiseen sijaintiin, joka ei lisää kaupungille tulevia teihin kohdistuvia kunnossapitokustannuksia.

Vaihtoehto 2: Jaalan matonpesupaikka säilytetään nykyisellä paikallaan, jos kyläyhdistys tai muu vastaava ottaa sen hoitaakseen ja vastaa siihen liittyvistä ylläpito- ja korjauskustannuksista.

Asianosaisille ja muille, joita asia koskettaa, varataan tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Asia ja siihen liittyvä aineisto on nähtävillä 1.7.–12.8.2020 Kouvolan kaupungin internet-sivuilla www.kouvola.fi/matonpesupaikat.

Mielipiteet perusteluineen on toimitettava kirjallisena ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen Kouvolan kaupunki, kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola, tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@kouvola.fi.

Lisätietoja: Anne Ahtiainen, anne.ahtiainen@kouvola.fi.

Kouvolassa 1.7.2020 Tekninen lautakunta