Maa-aines- ja ympäristölupapäätös / Nakon Tila Oy

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on 2.6.2021 käsitellyt Nakon Tila Oy:n maa-ainestenotto- ja ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen luvan pääosaltaan kalliokiviaineksen ottamiseen Kouvolan kaupungin Selänpään kylässä kiinteistöllä 286-444-15-2, osoitteessa Impivaarankuja 72. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Ottamissuunnitelman mukaiselta 1,1 ha:n suuruiselta louhinta-alueelta saa ottaa kalliokiviainesta yhteensä enintään 133 000 k-m3, silttiä ja savea yhteensä enintään 8 000 k-m3 ja eloperäisiä maa-aineksia yhteensä enintään 4 000 k-m3, sekä varastoida maa-aineksia ja tehdä ottamiseen liittyviä oheistoimintoja. Maa-aineksia saa ottaa yhteensä enintään 23 000 k-m3 vuodessa. Mursketta saa valmistaa enintään 62 000 tonnia vuodessa. Murskaaminen tehdään siirrettävällä murskaamolla. Kulku alueelle tapahtuu nykyisen tieyhteyden kautta Selänpääntieltä Impivaarankujalle.

Toimintaa saa harjoittaa seuraavasti, arkipyhät pois lukien:

  • murskaaminen: ma–pe klo 7–22
  • poraaminen: ma–pe klo 7–21
  • rikotus: ma–pe klo 8–18
  • räjäytykset: ma–pe klo 8–18
  • kuormaaminen ja kuljetus: ma–pe klo 7–22

Päätös on voimassa 10 vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Toimintaa ei saa aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös on kuulutusaikana 9.6. – 16.7.2021 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös / Nakon Tila Oy (Dynasty)

Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla. Valitusaika päätöksestä päättyy 16.7.2021. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, p. 020 615 8085.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 9.6.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Kouvolassa 9.6.2021 Teknisen lautakunnan lupajaosto