Maa-aines- ja ympäristölupapäätös / Kuljetus Kaukonen Oy

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 5.2.2020 käsitellyt Kuljetus Kaukonen Oy:n maa-ainestenotto- ja ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen luvan kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen, ylijäämämaiden vastaanottamiseen ja hyödyntämiseen alueen maisemoinnissa sekä kantojen ja risujen varastointiin ja käsittelyyn Kouvolan kaupungin Ruhanmäen kallioalueella kiinteistöllä 286-458-1-944, Ruhanmäentie 113, Koria. Kyseessä on uusi toiminta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Alueella saa louhia kalliokiviainesta yhteensä enintään 140 000 k-m3 10 vuoden aikana. Louhinnan edetessä murskauslaitos siirretään viereiseltä toiminta-alueelta tälle alueelle ja kiviainesta murskataan enintään 60 000 tonnia vuodessa. Maisemointiin käytettäviä pilaantumattomia ylijäämämaa-aineksia voidaan vastaanottaa yhteensä enintään 57 600 tonnia (36 000 m3) luvan voimassaoloaikana. Ylijäämämaa-aineksia vastaanotetaan myös mullan valmistusta varten ja risuja ja kantoja hyödynnettäväksi energiantuotannossa. Toimintaa saa olla seuraavasti, arkipyhät pois lukien: kallion poraus ma–pe klo 7–21, rikotus ja räjäytykset ma–pe klo 8–18, murskaus ma–pe klo 7–22, kuormaaminen ja kuljetukset sekä materiaalien vastaanotto ja käsittely ma–pe klo 6–22 ja erityisestä syystä la klo 7–18. Luvassa on annettu määräyksiä mm. melu-, pöly- ja tärinähaittojen estämisestä sekä ottamisalueen turvallisuudesta ja jälkihoidosta. Lupa on voimassa 10 vuotta.

Päätös on kuulutusaikana 12.2. – 20.3.2020 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös/Kuljetus Kaukonen Oy

Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla. Valitusaika päätöksestä päättyy 20.3.2020. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Vilma Hietala, p. 020 615 9291.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 12.2.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Kouvolassa 12.2.2020 Rakennus- ja ympäristölautakunta