Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaisesta päätöksestä

Asia
Ympäristönsuojelulain 64 §:n mukainen päätös tarkkailusuunnitelman
hyväksymisestä.
Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa on vireillä Hyötyvirta-alueen pinta- ja
pohjavesien tarkkailusuunnitelman hyväksyminen.
Hyötyvirta-alue sijaitsee Kouvolassa Keltakankaalla, alue ei sijaitse pohjavesialueella.
Ohjelmassa ovat mukana seuraavat yritykset:
Kymenlaakson Jäte Oy, Ekokaari Oy, Fortum Environmental Construction
Oy, Fortum Waste Solutions Oy, Umacon Oy, JM Ekoturve Oy sekä
Kouvolan kaupungin Keltakankaan suljettu kaatopaikka. Edellä mainittujen
yritysten toimialoina on pääosin jätteenkäsittely eri muodoissaan, ja esitetty
tarkkailusuunnitelma perustuu mainittujen toiminnanharjoittajien
ympäristölupamääräyksiin. Alueen pinta- ja pohjavesien
tarkkailusuunnitelmaa päivitettiin uusien tarkkailupisteiden tultua mukaan
vaikutusalueelle. Myös analyysiohjelmien esitystapaa tarkkailuohjelmassa
muutettiin.
Kuulutuksen julkaisupäivä
19.9.2022
Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 26.9.2022
Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 19.9.2022 –
26.10.2022 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset#Y
Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus
liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon
(kirjaamo.etela@avi.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat
päätöksen liitteenä olevassa oikaisuvaatimusosoituksessa.
Oikaisuvaatimusaika päättyy 26.10.2022.

Lisätietoja
Ylitarkastaja
Maria Kuulusa
+358 295 029 079
maria.kuulusa@ely-keskus.fi

Sivun alkuun