Ilmoitus purkamislupahakemuksen vireilletulosta naapureiden ja muiden asianosaisten kuulemiseksi

Ilmoitus purkulupahakemuksen vireilletulosta (MRL 133 §) maatalousoppilaitoksen päärakennuksen purkamiseksi Kouvolan kaupungin Ankkapurhan taajama-alueella osoitteessa Ankkapurhantie 5, 46910 Anjala.

MRL 133 §:n mukaisesti ilmoitetaan Kouvolan kaupungin jättämästä purkamislupahakemuksesta, joka koskee maatalousoppilaitoksen päärakennuksen purkamista Kouvolan kaupungin Ankkapurhan taajama-alueella kiinteistöllä RN:o 286-412-1-2007.

Rakennus on rakennettu vuonna 1954. Rakennus on poistunut oppilaskäytöstä vuonna 2018 ja on jäämässä tyhjilleen vuoden 2019 aikana. Rakennus sijaitsee Anjalan taajamakorttelin taajamayleiskaava-alueella, joka kaavassa on määritetty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY).

Lupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapureille MRL 133 § ja MRA 65 §:n mukaisesti. Lupahakemuksen johdosta varataan purkutoimenpiteen sijaintipaikan naapurikiinteistöjen (viereiset ja vastapäätä olevat) omistajille ja haltijoille mahdollisuus tulla kuulluksi.

Purkamisluvassa muistutuksen jättämiseen oikeutettuja muita asianosaisia ovat (MRL 192 §):

  1. se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
  2. kunnan jäsenet
  3. kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa
  4. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Vs rakennustarkastajalle osoitetut muistutukset tulee jättää kirjallisena Kouvolan rakennusvalvontatoimistoon viimeistään torstaina 26.9.2019 klo 15.00 mennessä. Mikäli osallinen ei määräajan kuluessa ole jättänyt muistutusta katsotaan, ettei osallisella ole asiaan huomauttamista ja asian käsittely etenee.

Purkulupahakemus liitteineen on nähtävissä Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa rakennusvalvontatoimistossa (E-porras, 3. krs), osoitteessa Valtakatu 33, Kuusankoski.
Lisätietoja asiasta antaa vs. rakennustarkastaja Teija Laukkanen
puh: 02061 59316, teija.laukkanen(a)kouvola.fi.

Kouvolassa 11.9.2019 Rakennusvalvonta