Etelä-Suomen aluehallintoviraston kuulutus Kouvolan kaupungin vesilain mukaisesta lupahakemuksesta Hirvelän venesataman rakentamisesta Kymijoella

Hakija Kouvolan kaupunki

Asia Hirvelän venesataman rakentaminen Kymijoella, Kouvola

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Kouvolan kaupunki on mukana valtion, Iitin kunnan ja Heinolan kaupungin kanssa Kimolan kanavahankkeessa, jonka seurauksena arvioidaan retki- ja risteilyvesiliikenteen lisääntyvän kanavan alapuolisella vesialueella. Kimolan kanavan on tarkoitus avautua veneilykaudelle 2020. Tämän seurauksena Kouvolan kaupunki kehittää satama- ja veneilypalveluita.

Hirvelän satamaa kehitetään kaupunkilaisten kotisatamana ja Virtakiven Venerannan satamaa vierasvenesatamana (ESAVI/11339/2018). Hirvelän satama sijaitsee Kouvolan kaupungissa Voikkaan kaupunginosassa Kymijoen itärannalla. Alueella sijaitsee nykyisin kaupungin omistama Hirvelän veneranta. Alueelle johtaa kaupungin omistama tie Breijlinin-polku. Alueella on päällystetty pysäköintialue ja vuokrattavia pienve-nepaikkoja kaupunkilaisten käytössä. Venerannan alueen rantaviiva on luonnonmukaisessa tilassa.

Hirvelän satama-aluetta on tarkoitus kehittää kaupunkilaisten kotivene-satamaksi sekä mahdollistaa vierasveneiden huoltotoimenpiteitä raken-nettavan huoltolaiturin yhteydessä.

Hankealueelle sijoitetaan erilaisia venesatamatoimintoja muun muassa veneiden huoltoa ja talvisäilytystä sekä veneilyyn liittyviä muita palveluita varten.

Hankkeessa rakennetaan uusi huoltolaituri, mikä mahdollistaa veneilijöiden kiinnittymisen laituriin huoltotoimenpiteitä varten (vesipiste, pilssivesien- ja septitankkien tyhjennys). Huoltolaiturin yhteyteen rakennetaan veneenlaskupaikka. Huoltolaituri mahdollistaa myös laivojen ja isompien retkiveneiden laskun- ja noston ajoneuvonosturilla vedestä.

Hankkeessa rakennetaan viisi kelluvaa laituria vuokrakäyttöön. Laitureihin tulee aisa- ja poijupaikkoja. Kelluvia laitureita varten rakennetaan rantarakenteet ja ruopataan sekä täytetään satama-allasta.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 13.3. – 12.4.2019 Kouvolan kaupungissa ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Kouvolan kau-pungintalon yhteispalvelupisteessä sähköisesti, osoite: Torikatu 10.

Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyy-detään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteen-sä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.

Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

  • muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero ESAVI/22733/2018
  • muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus
  • yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
  • muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
  • mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 12.4.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus, postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antavat
Ympäristölakimies Anne Valjakka, puh. 0295 016 438
sähköposti: anne.l.valjakka@avi.fi
Ympäristöneuvos Erja Tasanko, puh. 0295 016248
sähköposti: erja.tasanko@avi.fi