Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen julkinen nähtävillä olo MRL 65§ MRA 27§

Lautaro IV (45/008), kaavaehdotus

Suunnittelualue sijaitsee noin 4,5 kilometrin päässä Valkealan kirkonkylältä lounaaseen. Suunnittelualue sijoittuu Kotkan valtatien ja Lautarontien väliselle alueelle rajautuen itäpuolella Lautaron asuinalueeseen, osan suunnittelualueesta ollessa sen keskellä. Alueen pinta-ala on noin 41,8 ha. Kaavoitettava alue on tarkentunut ja laajentunut kaavaprosessin edetessä.

Asemakaavan tavoitteena on lisätä tonttitarjontaa asuinpientaloja varten Valkealan Lautaron alueella. Alueen virkistysarvot ja ympäröivä pientaloasutus sekä alueen maisema- ja luontoarvot huomioidaan kaavasuunnittelussa.

Kaavaehdotuskartta ja siihen liittyvät aineistot ovat julkisesti nähtävillä 17.05.-21.06.2023 Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavan verkkosivuilla.

Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan viimeistään 21.06.2023 mennessä osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola tai kirjaamo@kouvola.fi

Lisätietoja: https://www.kouvola.fi/lautaroIV

Sivun alkuun