Asemakaavan ja asemakaavamuutosten vireilletulo, kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmien nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan muutokset Satosalpa (01/028) ja Koivukuja (01/030) sekä asemakaava ja asemakaavan muutos Kuusaantie (21/028).

Satosalpa (01/028)
Asemakaavan muutos, vireilletulo ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa kaavaa siten, että korttelissa 1026 sijaitsevaa Salpausselänkadun puoleista kerrostaloa olisi mahdollista korottaa kahdella kerroksella kolmesta viiteen. Muutoksessa huomioidaan rakennuksen kaupunkikuvalliset arvot. Samalla tarkastetaan korttelin rajausta sekä ajantasaistetaan kaavamääräyksiä. Lisätietoja: www.kouvola.fi/satosalpa

Koivukuja (01/030)
Asemakaavan muutos, valmisteluvaihe

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on päivittää suunnittelualueen lounaisosan korttelirajoja ja ajantasaistaa alueella nykyisin voimassa olevia asemakaavoja sekä varmistaa alueen kaupunkikuvallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön säilyminen. Lisätietoja: www.kouvola.fi/koivukuja

Kuusaantie (21/028)
Asemakaava ja asemakaavan muutos, vireilletulo ja valmisteluvaihe

Kuusaantien ja Lassilanpellontien asemakaavaton tiealue Voikkaan sillalta etelään päin kaavoitetaan katualueeksi. Asemakaavan muutoksella ajantasaistetaan katualueen reuna-alueita ja kevyen liikenteen väylän kaavamerkintä. Kaava mahdollistaa Sami Hyypiä Areenan viereisen ulkoviherkentän pohjoispuoleisen pysäköintialueen parantamisen. Lisätietoja: www.kouvola.fi/kuusaantie

Kaavahankkeiden valmisteluvaiheen aineistot ja kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävänä 11.12.2019-20.1.2020 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavahankkeiden verkkosivuilla.

Mielipiteet voi esittää kaavojen nähtävilläoloaikana kirjeitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski tai sähköpostitse: asuminenjaymparisto@kouvola.fi

11.12.2019 Kaupunkisuunnittelu