Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo MRL 65§ MRA 27§

Ahlmanintien pienjäteaseman lähialue (23/027), kaavaehdotus
Kaavahankkeen tavoitteena on yhdistää tällä hetkellä Kymenlaakson Jäte Oy:n hallinnassa oleva alue lähiympäristöineen niiden pohjoispuolella olevaan teollisuusrakennusten kortteliin 343 siten, että alueelle olisi tulevaisuudessa mahdollista sijoittaa nykyistä monipuolisemmin erilaisia tilaa vaativia toimintoja.

Kouvola Innovation Oy on tehnyt Savontalon alueelle yritysaluesuunnitelman vuonna 2015 ja se toimii maankäytön muutoksen tavoitetilana. Suunnittelun yhtenä tavoitteena on myös parantaa alueen sisäistä toiminnallisuutta ja sen liittymistä yleiseen katu- ja tieverkkoon. Kaavaratkaisussa huomioidaan myös alueella olevan hulevesiverkoston uudistamissuunnitelmat sekä olemassa olevien yhdyskuntateknisten järjestelmien tilatarpeet. Muutosalue rajautuu Kouvola-Mikkeli rataosuuteen.

Lisätietoja: www.kouvola.fi/ahlmanintienpienjateasema

Kaavaehdotuskartta ja muu kaava-aineisto on julkisesti nähtävillä 17.1.-20.2.2024 välisen ajan Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavojen verkkosivuilla.

Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan viimeistään 20.2.2024 klo 15 mennessä osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45101 KOUVOLA tai kirjaamo@kouvola.fi

Kouvolassa 17.1.2024 Tekninen lautakunta

Sivun alkuun