Kaavoitus ja sitä ohjaava maankäyttö- ja rakennuslaki luovat säännöt alueiden käyttämiselle ja rakentamiselle, mutta asemakaava-, ranta-asemakaava- ja rantayleiskaava-alueella voidaan säännöistä poiketa erityisestä syystä. Myös maankäyttö- ja rakennuslain eräistä säädöksistä voidaan hakea poikkeamista.

Poikkeamiselle pitää aina olla erityinen, perusteltu syy, joka liittyy tontin tai alueen käyttöön. Jos poikkeamisella esimerkiksi parannetaan asuin- tai toimintaympäristöä, kaupunkikuvaa, ympäristöä, turvallisuutta, palvelutasoa, rakennuksen käyttöä, suojelutavoitteita tai liikenneoloja säännösten mukaiseen rakentamiseen verrattuna, on poikkeamisluvan hakeminen perusteltua. Henkilökohtaiset toiveet eivät riitä syyksi poikkeamiselle.

Poikkeamislupaa ei myönnetä, jos se aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle, tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, tai vaikeuttaa luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemistavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöskään myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen, tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Jos poikkeamismenettelyä ei voida jostain syystä soveltaa, ratkaistaan asia kaavamuutoksella, mikäli sille on edellytykset.

Myönteinen poikkeamispäätös ei vielä anna lupaa rakentaa, vaan rakentamiseen on lisäksi haettava varsinainen rakennuslupa poikkeamispäätöksen voimassaoloaikana. Poikkeamislupa on voimassa 2 vuotta ja sinä aikana tulee hakea rakennuslupaa. Hakijan on syytä ottaa huomioon rakennushankkeen suunnittelussa lupakäsittelyn vaatima aika.

Poikkeamislupahakemuksen käsittelyaika on n. 4-8 viikkoa, kun kaikki asiakirjaan liittyvät tiedot ja liitteet on toimitettu. HUOM! Hakija vastaa ko. asiakirjojen toimittamisesta. Hakemuksen valmistelu, ja mahdollinen naapurin tai viranomaisen kuuleminen voidaan aloittaa vasta, kun hakemuksessa on tarvittavat tiedot ja liitteet. Hyvin täytetty hakemus asianmukaisin liittein nopeuttaa käsittelyä.

Poikkeamislupahakemukset käsitellään ja hyväksytään viranomaistyönä kaupunkisuunnittelun yksikössä, tai rakennusvalvonnassa riippuen millaisesta poikkeamisesta on kyse.

Rakennusvalvonnan osalta päätöksen hakemuksesta tekee rakennusvalvontajohtaja ja kaupunkisuunnittelun osalta kaupunginarkkitehti. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse ja pyynnöstä kirjallisesti.

Tietoa päätöksen muutoksenhausta ja  -lainvoimaisuudesta löytyy ohjeesta, sekä päätöksestä. Päätöksistä ja lausunnoista peritään maksu voimassa olevan hinnoittelun mukaisesti.

Rakennuslupamaksut ja muut rakennusvalvonnan palvelumaksut


Poikkeamisluvan hakeminen

Huom! Kouvolan kaupungin lomautuksista johtuen suosittelemme jättämään ennen kesäaikaa käsiteltävät poikkeamislupahakemukset 1.4.2020 mennessä

Jos aiot hakea poikkeamislupaa, toimi seuraavasti:

  • PEREHDY ENSIN HUOLELLISESTI SEURAAVIIN OHJEISIIN SEKÄ MALLIIN ASEMAPIIRROKSESTA
  • Ota yhteyttä ensisijaisesti kaupungin rakennusvalvontaan, ja merkittävissä hankkeissa myös kaupunkisuunnitteluun, jossa arvioidaan poikkeamismenettelyn tarve ja luvan edellytykset. Poikkeamispäätöksen valmistelija määräytyy seuraavasti:
    Rakennusvalvonta valmistelee poikkeamiset ranta-alueilla, joilla on oikeusvaikutteinen kaava, kuten ranta-asemakaava tai rantaosayleiskaava sekä poikkeamiset rakennusjärjestyksestä asemakaava-alueen ulkopuolella.
    Kaupunkisuunnittelu valmistelee poikkeamiset ranta-alueilla, joilla ei ole oikeusvaikutteista kaavaa, poikkeamiset asemakaavoitetulla alueella sekä muut maankäyttö- ja rakennuslaista poikkeamiset.
  • Hanki hakemukseen tarvittavat liitteet (lisätietoa ohjeissa).
  • Täytä hakemus liitteineen huolellisesti. Puutteellisesti täytettyä hakemusta ei voida käsitellä tai sen käsittely viivästyy.
  • Varmista valmistelijoilta ennen hakemuksen jättämistä, että hakemus on täytetty oikein ja siinä on tarvittavat liitteet. Puutteellista hakemusta ei voida käsitellä, tai sen käsittely viivästyy.
  • Toimita hakemus Kouvolan kaupungin kirjaamoon. Hakemus liitteineen kannattaa jättää sähköisesti (eriteltyinä PDF -asiakirjoina) ja yhdellä kertaa. Näin asian käsittely nopeutuu.

Jos haluat suorittaa yhdellä kertaa poikkeamisluvan ja rakennusluvan naapurinkuulemisen, käytä Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnan lomaketta ”Selvitys naapurien kuulemisesta”. Rastita lomakkeesta kohdat lupahakemuksen johdosta ja poikkeamishakemuksen johdosta. Huomioi, että suostumus tulee olla kaikilta kiinteistön omistajilta tai haltijoilta. Huomioi myös, että poikkeamislupaan tarvittavien naapurien kuulemisten laajuus on suurempi kuin rakennusluvassa.

Päivitetty 17.7.2020