Kaavoitus ja sitä ohjaava maankäyttö- ja rakennuslaki luovat säännöt alueiden käyttämiselle ja rakentamiselle, mutta asemakaava-, ranta-asemakaava- ja rantayleiskaava-alueella voidaan säännöistä poiketa erityisestä syystä. Myös maankäyttö- ja rakennuslain eräistä säädöksistä voidaan hakea poikkeamista.

Poikkeamiselle pitää aina olla erityinen, perusteltu syy, joka liittyy tontin tai alueen käyttöön. Jos poikkeamisella esimerkiksi parannetaan asuin- tai toimintaympäristöä, kaupunkikuvaa, ympäristöä, turvallisuutta, palvelutasoa, rakennuksen käyttöä, suojelutavoitteita tai liikenneoloja säännösten mukaiseen rakentamiseen verrattuna, on poikkeamisluvan hakeminen perusteltua. Henkilökohtaiset toiveet eivät riitä syyksi poikkeamiselle.

Poikkeamislupaa ei myönnetä, jos se aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle, tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, tai vaikeuttaa luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemistavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöskään myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen, tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Jos poikkeamismenettelyä ei voida jostain syystä soveltaa, ratkaistaan asia kaavamuutoksella, mikäli sille on edellytykset.

Myönteinen poikkeamispäätös ei vielä anna lupaa rakentaa, vaan rakentamiseen on lisäksi haettava varsinainen rakennuslupa poikkeamispäätöksen voimassaoloaikana. Poikkeamislupa on voimassa 2 vuotta ja sinä aikana tulee hakea rakennuslupaa. Hakijan on syytä ottaa huomioon rakennushankkeen suunnittelussa lupakäsittelyn vaatima aika.

Poikkeamislupahakemuksen käsittelyaika on arviolta 4-6 kuukautta, kun kaikki asiakirjaan liittyvät tiedot ja liitteet on toimitettu. Huomioithan, että hakija vastaa tarvittavien asiakirjojen toimittamisesta. Hakemuksen valmistelu, ja mahdollinen naapurin tai viranomaisen kuuleminen voidaan aloittaa vasta, kun hakemuksessa on tarvittavat tiedot ja liitteet. Hyvin täytetty hakemus asianmukaisin liittein nopeuttaa käsittelyä. Huomioithan, että osa hakemuksen liitteistä ovat tarpeellisia lähtötietoja jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Aikaisella lähtötietojen tarkistamisella voidaan välttyä monelta yllätykseltä ja viiveeltä.

Poikkeamislupahakemukset käsitellään ja hyväksytään viranomaistyönä kaupunkisuunnittelun yksikössä, tai rakennusvalvonnassa riippuen millaisesta poikkeamisesta on kyse.

Rakennusvalvonnan osalta päätöksen hakemuksesta tekee rakennusvalvontajohtaja ja kaupunkisuunnittelun osalta kaupunginarkkitehti. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse ja pyynnöstä kirjallisesti.

Tietoa päätöksen muutoksenhausta ja  -lainvoimaisuudesta löytyy ohjeesta, sekä päätöksestä. Päätöksistä ja lausunnoista peritään maksu voimassa olevan hinnoittelun mukaisesti.

Rakennuslupamaksut ja muut rakennusvalvonnan palvelumaksut


Poikkeamisluvan hakeminen – toimi seuraavasti

Perehdy ensin huolellisesti seuraaviin ohjeisiin ja malliin asemapiirroksesta

  • Ota yhteyttä ensisijaisesti kaupungin rakennusvalvontaan, ja merkittävissä hankkeissa myös kaupunkisuunnitteluun, jossa arvioidaan poikkeamismenettelyn tarve ja luvan edellytykset. Poikkeamispäätöksen valmistelija määräytyy seuraavasti:
    Rakennusvalvonta valmistelee poikkeamiset ranta-alueilla, joilla on oikeusvaikutteinen kaava, kuten ranta-asemakaava tai rantaosayleiskaava sekä poikkeamiset rakennusjärjestyksestä asemakaava-alueen ulkopuolella.
    Kaupunkisuunnittelu valmistelee poikkeamiset ranta-alueilla, joilla ei ole oikeusvaikutteista kaavaa, poikkeamiset asemakaavoitetulla alueella sekä muut maankäyttö- ja rakennuslaista poikkeamiset.
  • Hanki hakemukseen tarvittavat liitteet (lisätietoa ohjeissa).


  • Täytä hakemus liitteineen huolellisesti. Puutteellisesti täytettyä hakemusta ei voida käsitellä tai sen käsittely viivästyy.
  • Varmista valmistelijoilta ennen hakemuksen jättämistä, että hakemus on täytetty oikein ja siinä on tarvittavat liitteet; sähköisessä lupapalvelussa tämä onnistuu pyytämällä hakemuksen ennakkokyselyä, jolloin valmistelija saa tiedon saapuneesta hakemuksesta. Puutteellista hakemusta ei voida käsitellä, tai sen käsittely viivästyy.
  • Asiakirjat kannattaa toimittaa sähköisesti eriteltyinä PDF -asiakirjoina, jolloin niiden päivittäminen on helpompaa ja käsittely nopeutuu.

Jos haluat suorittaa yhdellä kertaa poikkeamisluvan ja rakennusluvan naapurinkuulemisen, käytä Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnan lomaketta ”Selvitys naapurien kuulemisesta”. Rastita lomakkeesta kohdat lupahakemuksen johdosta ja poikkeamishakemuksen johdosta. Huomioi, että suostumus tulee olla kaikilta kiinteistön omistajilta tai haltijoilta. Huomioi myös, että poikkeamislupaan tarvittavien naapurien kuulemisten laajuus on suurempi kuin rakennusluvassa.

Suosittelemme jättämään hakemuksen sähköisen lupapalvelun kautta, jolloin poikkeamislupahakemuslomaketta ei tarvitse täyttää. Jos käytät poikkeamislupahakemuslomaketta, toimita hakemus liitteineen Kouvolan kaupungin kirjaamoon. Hakemus liitteineen kannattaa jättää sähköisesti, eriteltyinä PDF -asiakirjoina, ja yhdellä kertaa. Näin asian käsittely nopeutuu.

Päivitetty 19.1.2022

Sivun alkuun