Kaavoitus ja sitä ohjaava maankäyttö- ja rakennuslaki luovat säännöt alueiden käyttämiselle ja rakentamiselle, mutta asemakaava-, ranta-asemakaava- ja rantayleiskaava-alueella voidaan säännöistä poiketa erityisestä syystä. Myös maankäyttö- ja rakennuslain eräistä säädöksistä voidaan hakea poikkeamista.

Poikkeamiselle pitää aina olla erityinen, perusteltu syy, joka liittyy tontin tai alueen käyttöön. Jos poikkeamisella esimerkiksi parannetaan asuin- tai toimintaympäristöä, kaupunkikuvaa, ympäristöä, turvallisuutta, palvelutasoa, rakennuksen käyttöä, suojelutavoitteita tai liikenneoloja säännösten mukaiseen rakentamiseen verrattuna, on poikkeamisluvan hakeminen perusteltua. Henkilökohtaiset toiveet eivät riitä syyksi poikkeamiselle.

Poikkeamislupaa ei myönnetä, jos se aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle tai vaikeuttaa luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemistatavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöskään myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Jos poikkeamismenettelyä ei voida jostain syystä soveltaa, ratkaistaan asia kaavamuutoksella, mikäli sille on edellytykset.

Myönteinen poikkeamispäätös ei vielä anna lupaa rakentaa, vaan rakentamiseen on lisäksi haettava varsinainen rakennuslupa poikkeamispäätöksen voimassaoloaikana. Poikkeamislupa on voimassa 2 vuotta ja sinä aikana tulee hakea rakennuslupaa. Hakijan on syytä ottaa huomioon rakennushankkeen suunnittelussa lupakäsittelyn vaatima aika.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Kun kaikki asiakirjat ovat kunnossa, poikkeamislupahakemus käsittelyaika on n. 4-8 viikkoa riippuen työtilanteesta.

Poikkeamislupahakemukset käsitellään ja hyväksytään viranomaistyönä kaupunkisuunnittelun yksikössä tai rakennusvalvonnassa riippuen millaisesta poikkeamisesta on kyse. (Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös 4.11.2014 § 113, Teknisen lautakunnan päätös 22.8.2017 § 145).

Rakennusvalvonnan osalta päätöksen hakemuksesta tekee rakennusvalvontajohtaja ja kaupunkisuunnittelun osalta kaupunginarkkitehti. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse ja pyynnöstä kirjallisesti.

Tietoa päätöksen muutoksenhausta ja  -lainvoimaisuudesta löytyy ohjeesta, sekä päätöksestä. Päätöksistä ja lausunnoista peritään maksu voimassa olevan hinnoittelun mukaisesti.

Rakennnuslupamaksut ja muut rakennusvalvonnan palvelumaksut


Poikkeamisluvan hakeminen

Jos aiot hakea poikkeamislupaa, toimi seuraavasti:

 • PEREHDY ENSIN HUOLELLISESTI SEURAAVAAN OHJEESEEN
 • Ota yhteyttä kaupungin rakennusvalvontaan tai kaupunkisuunnitteluun, jossa arvioidaan poikkeamismenettelyn tarve ja luvan edellytykset. Valitse valmistelija sen mukaan, mitä asiasi koskee:
  Rakennusvalvonta valmistelee poikkeamiset ranta-alueilla, joilla on oikeusvaikutteinen kaava, kuten ranta-asemakaava tai rantaosayleiskaava sekä poikkeamiset rakennusjärjestyksestä asemakaava-alueen ulko-puolella.
  Kaupunkisuunnittelu valmistelee poikkeamiset ranta-alueilla, joilla ei ole oikeusvaikutteista kaavaa, poikkeamiset asemakaavoitetulla alueella sekä muut maankäyttö- ja rakennuslaista poikkeamiset.
 • Hanki hakemukseen tarvittavat liitteet (lisätietoa ohjeissa).
 • Täytä hakemus huolellisesti. Puutteellisesti täytettyä hakemusta ei voida käsitellä tai sen käsittely viivästyy.
 • Varmista valmistelijoilta ennen hakemuksen jättämistä, että hakemus on täytetty oikein ja siinä on tarvittavat liitteet. Puutteellista hakemusta ei voida käsitellä, tai sen käsittely viivästyy.
 • Toimita hakemus Kouvolan tekniikka- ja ympäristötalon kirjaamoon
 • Hanki poikkeamispäätökselle lainvoimaisuus (lisätietoa ohjeissa)

Jos haluat suorittaa yhdellä kertaa poikkeamisluvan ja rakennusluvan naapurinkuulemisen, käytä Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnan lomaketta ”Selvitys naapurien kuulemisesta”. Rastita lomakkeesta kohdat lupahakemuksen johdosta ja poikkeamishakemuksen johdosta.

Päivitetty 6.5.2019