Harjunmäen suositulle ulkoilualueelle laaditaan ulkoilupainotteinen metsänhoitosuunnitelma, jolla huolehditaan metsän hoitamisesta pienimuotoisesti. Suunnittelu on edennyt asukkaiden ja alueella ulkoilevien toiveita kuunnellen.

Suosittu ulkoilualue siirtyi Kouvolan kaupungin omistukseen vuonna 2018. Alue on asemakaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.

Parhaillaan työn alla olevalla Harjunmäen metsänhoitosuunnitelmalla ohjeistetaan alueen metsän hoitamista seuraavalla kymmenvuotiskaudella. Hoitosuunnitelman mukaisesti metsää hoidetaan pienimuotoisesti, käyttäen eri kasvatushakkuiden keinoja. Tavoitteena on kasvattaa metsää eri-ikäisenä ja tiheydeltään vaihtelevana, sekä turvata metsän elinvoimaisuus ja luontainen uudistuminen siten, että jatkossa ei tarvitsisi tehdä uudistus- tai avohakkuuta.

Osallistavaa metsäsuunnittelua

Metsänhoitosuunnitelman tueksi ulkoilualueen käyttäjiltä eli asukkailta, yhdistyksiltä, yrityksiltä ja muilta yhteisöiltä on kysytty mielipiteitä Harjunmäen metsänhoidosta.

Keväällä pidetyllä kyselyllä kartoitettiin mm. Harjunmäen ulkoilijoiden arvokkaiksi kokemia virkistyskohteita, mielipiteitä eri osa-alueille suunniteltujen metsänhoitotöiden laajuudesta ja voimakkuudesta sekä ideoita alueen virkistyspaikan kehittämiseen. Kyselytulokset on koottu metsänhoitosuunnitelman liitteeksi.

Harjunmäen metsänhoitosuunnitelman luonnosta esiteltiin kaikille avoimessa keskustelutilaisuudessa torstaina 12.9.2019 klo 17.00. Paikalla oli n. 20 henkilöä. Keskustelun ja kahvin jälkeen hoitosuunnitelmaa tarkasteltiin tarkemmin maastokävelyllä.

Metsänhoitosuunnitelma hyväksytty

Metsänhoitosuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 24.9.2019. Metsänhoitotyöt alueella alkavat suunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Päivitetty 14.1.2020