Verlan osayleiskaavan muutos ja laajennus sekä Jaalan itäosan rantayleiskaavan muutos.

Kaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena Verlan kylän, maailmanperintökohteen sekä sen lähiympäristön alueelle. Kaava mahdollistaa Verlan tehdasmuseon ja siihen liittyvien matkailutoimintojen kehittämisen sekä Verlan kyläalueen elinvoimaisuuden tukemisen. Sen on määrä toimia maailmanperintökohdetta lukuun ottamatta alueella suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaava muuttaa v. 2001 vahvistettua Verlan osayleiskaavaa ja pieneltä osin v. 2003 hyväksyttyä Jaalan itäosan rantayleiskaavaa.

Kaavoitus käynnistyi vuonna 2009, mutta jouduttiin keskeyttämään maailmanperintöaluetta koskevan rakennussuojeluprosessin vuoksi. Kaavoitus käynnistyi uudelleen suojelupäätöksen tultua lainvoimaiseksi vuonna 2016.


Sijainti

Suunnittelualueen aluerajaus
Suunnittelualueen aluerajaus

Suunnittelualue sijaitsee Verlankosken äärellä Pohjois-Kymenlaaksossa, noin 30 kilometrin päässä Kouvolan kaupungin keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen rajaus käsittää Verlan tehdasalueen ja kyläympäristön ydinalueen sekä siihen liittyviä Iso-ja Vähä-Kamposen ranta-alueita.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Ehdotusvaihe

Talven 2017-2018 aikana täydennetään alueen rakennusinventointia.

Kaavaehdotus on tavoitteena saada nähtäville alkuvuodesta 2018 ja hyväksymiskäsittelyyn vuoden jälkipuoliskolla.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen uusi kuuleminen

Kaavoitus keskeytyi maailmanperintöaluetta koskevan rakennussuojeluprosessin vuoksi vuonna 2011 ja käynnistyi uudelleen suojelupäätöksen tultua lainvoimaiseksi vuonna 2016. Suojelupäätöksen myötä suunnitelmia jouduttiin tarkentamaan monilta osin vastaamaan paremmin muutostarpeita Verlan kylän alueella. Siksi käsittelyyn tuli uusi kaavaluonnos.

Kaava-aineisto oli julkisesti nähtävillä tutustumista ja mielipiteen esittämistä varten 17.5. – 16.6.2017 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros) ja tällä Internet-sivuilla www.kouvola.fi/verlaoyk.

Osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuuleminen (MRA 62§, MRA 30§)

Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros) ja kaupungin Internet-sivuilla www.kouvola.fi/verlaoyk on ollut nähtävänä 26.10.-25.11.2011 välisenä aikana Verlan osayleiskaavan muutos ja laajennus. Kaavan valmistelumateriaaliin pystyi tutustumaan myös Jaalan yhteispalvelupisteessä, Salparinteentie 1 A.

Aloitusvaihe

Osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely (MRL 62 § – 64 §, MRA 30 §)

Kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä, tavoitteista, aikataulusta ja arviointimenettelystä kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 3.6.-3.7.2009 välisen ajan tutustumista ja mielipiteen esittämistä varten Tekniikka- ja Ympäristötalossa.


Päivitetty 4.3.2019