Verlan osayleiskaava käsittää Verlan osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen sekä Jaalan itäosan ja Valkealan pohjoisosan rantayleiskaavojen osittaiset muutokset.

Verlan osayleiskaavaa laaditaan oikeusvaikutteisena Verlan kylän, maailmanperintökohteen sekä sen lähiympäristön alueelle. Kaava mahdollistaa Verlan tehdasmuseon ja siihen liittyvien matkailutoimintojen kehittämisen sekä Verlan kyläalueen elinvoimaisuuden tukemisen. Kaavan on määrä toimia maailmanperintökohdetta lukuun ottamatta alueella suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaava muuttaa ja laajentaa vuonna 2001 vahvistettua Verlan osayleiskaavaa sekä muuttaa osin Jaalan itäosan ja Valkealan pohjoisosan rantayleiskaavoja.

Kaavoitus käynnistyi vuonna 2009, mutta jouduttiin keskeyttämään maailmanperintöaluetta koskevan rakennussuojeluprosessin vuoksi. Kaavoitus käynnistyi uudelleen suojelupäätöksen tultua lainvoimaiseksi vuonna 2016.


Sijainti

Suunnittelualueen aluerajaus
Suunnittelualueen aluerajaus

Suunnittelualue sijaitsee Verlankosken äärellä Pohjois-Kymenlaaksossa, noin 30 kilometrin päässä Kouvolan kaupungin keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen rajaus käsittää Verlan tehdasalueen ja kyläympäristön ydinalueen sekä siihen liittyviä Iso-ja Vähä-Kamposen ranta-alueita.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt hyväksymisvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt hyväksymisvaiheeseen

Hyväksyminen

Verlan osayleiskaavan kaavoittajan laatimat vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin, sekä osayleiskaavan kaavakartta ja -määräykset on hyväksytty Teknisen lautakunnan kokouksessa 1.9.2020. Tekninen lautakunta esittää yleiskaavan muutosta edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Ehdotusvaihe

Vuonna 2017 täydennettiin alueen rakennusinventointia. Lisäselvitysten ja luonnoksesta saadun palautteen pohjalta osayleiskaava-aineistoa muokattiin ehdotukseksi.

Kaava-aineisto oli julkisesti nähtävillä 2.10. – 5.11.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, Kuusankoski, 2. kerros) ja tällä hankkeen kotisivulla.

Nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen esitetyistä muutoksista järjestettiin 03-06/2020 välillä MRA 32 §:n mukaiset erilliskuulemiset.

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen uusi kuuleminen

Kaavoitus keskeytyi maailmanperintöaluetta koskevan rakennussuojeluprosessin vuoksi vuonna 2011 ja käynnistyi uudelleen suojelupäätöksen tultua lainvoimaiseksi vuonna 2016. Suojelupäätöksen myötä suunnitelmia jouduttiin tarkentamaan monilta osin vastaamaan paremmin muutostarpeita Verlan kylän alueella. Siksi käsittelyyn tuli uusi kaavaluonnos.

Kaava-aineisto oli julkisesti nähtävillä tutustumista ja mielipiteen esittämistä varten 17.5. – 16.6.2017 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros) ja tällä Internet-sivuilla www.kouvola.fi/verlaoyk.

Osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuuleminen (MRA 62§, MRA 30§)

Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros) ja kaupungin Internet-sivuilla www.kouvola.fi/verlaoyk on ollut nähtävänä 26.10.-25.11.2011 välisenä aikana Verlan osayleiskaavan muutos ja laajennus. Kaavan valmistelumateriaaliin pystyi tutustumaan myös Jaalan yhteispalvelupisteessä, Salparinteentie 1 A.

Aloitusvaihe

Osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely (MRL 62 § – 64 §, MRA 30 §)

Kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä, tavoitteista, aikataulusta ja arviointimenettelystä kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 3.6.-3.7.2009 välisen ajan tutustumista ja mielipiteen esittämistä varten Tekniikka- ja Ympäristötalossa.


Päivitetty 16.9.2020