Virtakiven vierasvenesataman kaavahankkeessa alueen asemakaavaa tarkennetaan siten, että venesatama-alueelle olisi mahdollista sijoittaa toinen kylkikiinnityspaikkoja sisältävä laituri ja vesiliikennettä palveleva polttoaineenjakeluasema. Asemakaavassa myös tarkennetaan Kymijoen ja venesatama-alueen kaavallinen rajaus vastaamaan toteutunutta tilannetta.

Kaavamuutosalueen keskeisimmän osan muodostaa vuosina 2019-20 rakennettu Virtakiven vierasvenesatama. Sataman betonirakenteinen laivalaituri ottaa vastaan Kimolan kanavan kautta Päijänteeltä tulevat risteilyalukset ja toimii huoltolaiturina, jossa on pilssi- ja septivesien keräämiseen imulaite sekä vesi- ja sähköpiste. Virtakiven venesatamassa on vierasvenepaikkoja 21 kpl, aisallisia kausivenepaikkoja on 16 kpl ja maalle vedettäviä soutuvenepaikkoja 15 kpl. Satama-alueella on kanoottilaituri, tulentekopaikka, wc-tila ja jätteiden keräyspiste. Pakanavuoren rinteeseen on rakennettu näköalatasanne, josta voi ihailla Pakanavuoren kalliomaalausta ja Kymijoen vesistöalueen luonnon kauneutta.


Sijainti

Kaava-alue käsittää Voikkaan Virtakivessä sijaitsevan vierasvenesataman alueen ja osia siihen rajautuvasta Kymijoesta ja sen laajuus on noin 1,1 ha.

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Suunnittelun vaihe

Voimaantulo

Voikkaan Virtakiven venesatama-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 22/013, sai lainvoiman 27.4.2021.


Hyväksymisvaihe

Voikkaan Virtakiven venesataman asemakaava ja asemakaavan muutos oli käsittelyssä kaupunginhallituksen kokouksessa 8.3.2021, jolloin hallitus päätti esittää kaavaa kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kaavahanke hyväksyttiin Kouvolan kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.3.2021.


Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo (MRL 65§, MRA 27§)

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 27.1.-1.3.2021 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeen verkkosivulla.

Kaavasta ei jätetty muistutuksia. Kaavasta annettujen lausuntojen perusteella tarkennettiin kaavamateriaalia.


Tekninen lautakunta 26.1.2021

Virtakiven venesataman asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 26.1.2021. Lautakunta hyväksyi kaavan ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.


Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavahanke kuulutettiin vireille 2.12.2020.

Kaavahanketta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua. OAS (kaavan liite nro 2) oli nähtävillä tutustumista varten 2.12.2020-11.1.2021 välisenä aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei annettu palautetta.

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) oli nähtävillä 2.12.2020-11.1.2021 välisenä aikana ja kaavasta annettiin palautetta. Palaute ja sen vastineet ovat luettavissa kaavaselostuksen sivuilla 12-15.


Päivitetty 7.5.2021