Vannetukun korttelialueen ja sen lähialueiden asemakaavamuutoksessa (kaava nro 02/012) alueen asemakaavaa muutetaan siten, että korttelialueen muutossuunnitelmat ja sen sisäisen toiminnallisuuden parantaminen olisi mahdollista toteuttaa.

Kaunisnurmella sijaitsevan Vannetukun korttelialueen asemakaavaan muutetaan siten, että korttelialueen muutossuunnitelmat ja korttelin sisäisen toiminnallisuuden parantaminen on mahdollista toteuttaa. Korttelialueeseen liitetään koko Hitsaajantien katualue sekä osia Koriantien katualueesta sekä korttelialueen hulevesien hallintaan jo käytetty osa Ohtaronpuiston suojaviheralueesta. Kaavassa myös ajanmukaistetaan korttelialueen kaavamerkintöjä ja muutetaan asemakaavassa esitetyt maankäyttöalueiden rajaukset vastaamaan kiinteistöjen muodostusta. Kaavahanke on tullut vireille Vannetukku Oy:n aloitteesta vuonna 2021.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Kaunisnurmella rajautuen etelässä Kouvola-Lahti radasta erkanevaan Savonrataan, idässä Ohtaronpuistoon, pohjoisessa Hitsaajantiehen ja länsiosassa Koriasuoraan. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 7,3 ha.

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Voimaantulo

Voimaantulokuulutus

Teknisen lautakunnan 22.3.2022 tekemä Vannetukun asemakaavan muutoksen (kaava nro 02/012) hyväksymispäätös § 74 on kuulutettu voimaan 23.1.2023 Kouvolan kaupungin virallisella ilmoitustaululla www.kouvola.fi

Asemakaavahankkeen voimaantulosta on ilmoitettu 24.1.2023 sähköpostitse niille kaavan osallisille, jotka ovat jättäneet kaavahankkeen aikana palautetta.

Korkein hallinto-oikeus 19.1.2023

Itä-Suomen hallinto-oikeuden tekemästä kaavavalitusten hylkäämispäätöksestä haettiin valituslupaa (1 kpl) korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituslupahakemus kuitenkin peruutettiin 9.12.2022 ja Korkein hallinto-oikeus päätti 19.1.2023, että asian käsittely raukeaa.

Itä-Suomen hallinto-oikeus 10.11.2022

Itä-Suomen hallinto-oikeus käsitteli asemakaavasta annetut valitukset (2 kpl) sekä kaavaan liittyvän aineiston ja päätti 10.11.2022 hylätä valitukset.

Tekninen lautakunta 14.6.2022

Tekninen lautakunta käsitteli kokouksessaan 14.6.2022 hyväksymispäätöksestä tehtyjä valituksia (2 kpl) ja niiden johdosta hallinto-oikeudelle annettavaa lausuntoa (§152). Lausunto ja kaavaan liittyvä aineisto lähetettiin Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.


Hyväksymisvaihe

Tekninen lautakunta 22.3.2022

Vannetukun asemakaavan muutos hyväksyttiin teknisen lautakunnan kokouksessa 22.3.2022 (§ 74). Asemakaava saa lainvoiman, kun sen hyväksymispäätös on lainvoimainen.

Vannetukun asemakaavan muutoksen hyväksymispäätöksestä jätettiin kaksi valitusta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Tekninen lautakunta 7.3.2022

Vannetukun lähialueen asemakaavan muutoksen julkisen nähtävillä olon aikana annettujen lausuntojen ja muistutusten vastineet olivat käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 7.3.2022. Lautakunta hyväksyi vastineet (kaavan liite 5).


Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo (MRL 65 §, MRA 27 §)

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 8.12.2021-17.1.2022 välisenä aikana Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeen verkkosivuilla.

Kaavaehdotuksesta annettiin viisi lausuntoa ja kaksi muistutusta, joiden vastineet (kaavan liite 5) etenevät Teknisen lautakunnan käsittelyyn.


Tekninen lautakunta

Vannetukun lähialueen asemakaavan muutosehdotus on käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 30.11.2021.


Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo sekä kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan muutoksen vireille tulosta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa, kaupungin virallisilla ilmoitustaululla internet-sivuilla 22.9.2021.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 22.9.–25.10.2021 välisenä aikana.

Kaavan valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 22.9.–25.10.2021 välisen ajan.

Kaavasta annettiin yhdeksän lausuntoa ja neljä palautetta, joiden vastineet ovat kaavaselostuksen sivuilla 14–26.


Valmistelu

Asemakaavan muutos on käynnistetty Kouvolan Autotalo Oy:n aloitteesta. Asemakaavan muutosaloite on toimitettu kaupungille 23.6.2021.

Asemakaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu 6.7.2021.


Päivitetty 24.1.2023

Sivun alkuun