Valkealan koulukeskuksen kaavahankkeen (kaava nro 41/008) tarkoituksena on muuttaa alueen asemakaava vastaamaan toteutunutta maankäyttöä ja koulukeskuksen suunnitelmia. Kaavassa myös muutetaan kunnantalon eteläpuolisen historiallisesti arvokkaan asuinrakennuksen tontti pientalotontiksi ja turvataan alueen kulttuuri- ja rakennushistorian erityispiirteiden säilyminen.

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu keskeiselle paikalle Valkealan kirkonkylässä sisältäen entisen kunnantalon ja koulukeskuksen alueen sekä niihin rajautuvat kadut ja Likolammen länsiosan. Suunnittelualueen laajuus on noin 8,6 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Voimaantulo

Valkealan koulukeskuksen kaavahanke, kaava nro 41/008, sai lainvoiman 26.3.2021.


Hyväksymisvaihe

Valkealan koulukeskuksen kaavahanke (kaava nro 41/008) oli hyväksymiskäsittelyssä Kouvolan kaupunginhallituksessa 25.1.2021, jolloin hallitus esitti sitä edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Kaavamuutos hyväksyttiin Kouvolan kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.2.2021.


Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo

Valkealan koulukeskuksen lähialueen asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 2.12.2020-11.1.2021 välisenä aikana Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä sekä kaavahankkeen verkkosivuilla. Kaavasta annettiin palautetta, joka on luettavissa kaavaselostuksen sivuilla 23-25.


Tekninen lautakunta 24.11.2020

Valkealan koulukeskuksen lähialueen asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 24.11.2020, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot § 182.


Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo sekä kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan muutoshanke kuulutettiin vireille 30.9.2020.

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavan valmisteluvaiheen aineisto olivat nähtävillä tutustumista varten 30.9.-2.11.2020 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä sekä tällä verkkosivuilla.

Kaavasta annettiin palautetta. Palautteet ja niiden vastineet ovat luettavissa kaavaselostuksesta.


Esisuunnittelu

Valkealan koulukeskuksen ja kunnantalon alueella on vireillä alueen toiminnallisuuden parantamiseen liittyvä suunnitelma, jossa tutkitaan uudenlaisen koulukeskuksen rakentamista.

Päivitetty 7.5.2021