Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (10/007) tavoitteena on mahdollistaa valtatien 15 parantamista koskevan tiesuunnitelman mukaisen kevyen liikenteen väylän ja meluntorjunnan toteuttaminen. Lisäksi kaavamuutoksella laajennetaan Kullasvaarantien ja Tehontien risteysaluetta ja päivitetään valtatien melualueella olevat alueet suojaviheralueeksi.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Tykkimäen kaupunginosassa valtatien 15 itäpuolella Tykkimäen ja Tehontien eritasoliittymien ympäristössä.


Suunnittelun vaihe

Kaava on tullut voimaan
Kaava on tullut voimaan

Voimaantulo

Asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan 28.1.2020.

Hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kokouksessaan 9.12.2019.

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli nähtävillä 23.10.-22.11.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta käsitteli Tehontien kaavaehdotusta kokouksessaan 15.10.2019.

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavamuutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineistot (kaavaluonnos) ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävänä 27.2. – 28.3.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Päivitetty 8.9.2020