Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (10/007) tavoitteena on mahdollistaa valtatien 15 parantamista koskevan tiesuunnitelman mukaisen kevyen liikenteen väylän ja meluntorjunnan toteuttaminen. Lisäksi kaavamuutoksella laajennetaan Kullasvaarantien ja Tehontien risteysaluetta ja päivitetään valtatien melualueella olevat alueet suojaviheralueeksi.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Tykkimäen kaupunginosassa valtatien 15 itäpuolella Tykkimäen ja Tehontien eritasoliittymien ympäristössä.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus on nähtävillä 23.10.-22.11.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 22.11.2019 klo 15.00 osoitteella Kouvolan kaupunki, Tekninen lautakunta, Valtakatu 33 (PL 32), 45701 Kuusankoski, tai sähköpostitse: asuminenjaymparisto@kouvola.fi

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta käsitteli Tehontien kaavaehdotusta kokouksessaan 15.10.2019.

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavamuutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineistot (kaavaluonnos) ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävänä 27.2. – 28.3.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Päivitetty 30.10.2019