Sakaristonmäen kaavamuutoksen (kaava nro 02/006) tavoitteena on muuttaa alueen asemakaava siten, että se noudattaa Kasarminmäki-Ruskeasuo-Tanttari osayleiskaavassa esitettyä maankäyttöä, huomioi suojelumääräyksillä alueen arvokkaan rakennusperinnön sekä ohjaa alueen täydennysrakentamista ja kiinteistönmuodostusta alueen kulttuuriympäristön erityispiirteitä tukien.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustaajamassa Kasarminmäen kaakkoisosassa Sakaristontien, Kasarminkadun, Pääportinraitin ja Kymenlaaksontien rajaamalla alueella. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 7,7 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo (MRL 65 §, MRA 27 §)

Sakaristonmäen asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 16.12.2020-25.1.2021 välisenä aikana Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10, avoinna arkisin klo 9-13) sekä kaavahankkeen verkkosivuilla.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti 26.1.2021 mennessä osoitteella Kouvolan kaupunki / Tekninen lautakunta, Kirjaamo, Torikatu 10, PL 85, 45101 Kouvola, tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Tekninen lautakunta 8.12.2020

Sakaristonmäen asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 8.12.2020, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot § 182.

Asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 25.3.-4.5.2020 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä hankkeen omilla verkkosivuilla. Kaavasta annettiin palautetta.


Sakaristonmäen arkkitehtuurikilpailu

Kouvolan kaupunki järjesti yleisen suppean ideakilpailun Sakaristonmäen alueen kehittämisestä yhdessä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa. Kilpailun tarkoituksena on ratkaista alueen maankäytön yleiset suuntaviivat asemakaavoituksen ja muun suunnittelun pohjaksi. Kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö ja Ratamo-keskuksen rakentamisen myötä vapautuva terveyskeskuksen alue luovat mielenkiintoiset mahdollisuudet alueen kehittämiselle aivan ydinkeskustan tuntumassa.

Lue lisää suunnittelukilpailusta.


Asukasraati

Alueen jatkosuunnittelua varten koottiin aiheesta kiinnostuneista asukkaista 15 hengen asukasraati. Raatilaiset pääsevät osallistumaan alueen seuraaviin suunnitteluvaiheisiin, kuten asemakaavojen sekä katu- ja yleisten alueiden suunnitelmien laadintaan. Asukasraati kokoontuu arviolta kolme kertaa vuodessa muutamien seuraavien vuosien aikana.

Ilmoittaudu asukasraatiin ottamalla yhteyttä alueen kaavoittajaan Kaisa Niilo-Rämään.


Etäasukasilta 29.4.2020

Kaikille kiinnostuneille avoin etäasukasilta järjestettiin Teams Live -lähetyksenä keskiviikkona 29.4. klo 16.30-17.30. Tilaisuudessa esiteltiin tarkemmin Sakaristonmäen asemakaavamuutoksen taustoja ja kaavaluonnosta.


Päivitetty 29.12.2020