Kaavamuutoksen (03/006) tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaava vastaamaan olemassa olevaa tilannetta sekä selkeyttää kaavamääräyksiä. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen pienimuotoinen täydennysrakentaminen ja huomioidaan alueella olevat kaupunkikuvalliset arvot. Nykytilanteessa vanhoista asemakaavoista johtuen tonttikohtaisten rakennusoikeuksien määrittämiseksi on jouduttu tekemään tulkintoja ja tonttien tiukasti rajatut rakennusalat vaikeuttavat lisärakentamista.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Sarkolan kaupunginosassa noin kilometrin päässä Kouvolan keskustasta. Alueen pinta-ala on noin 15,2ha. Suunnittelualuekäsittää Myllypuronkadun ja Kotkankallionkadun välissä sijaitsevan Runkotien ympäristön asuinalueen.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt hyväksymisvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt hyväksymisvaiheeseen

Valitus hyväksymispäätöksestä

Kaupunginvaltuuston tekemästä Runkotien lähialueen asemakaavamuutoksen hyväksymispäätöksestä on tehty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Asemakaavan muutos ei saa lainvoimaa ennen valituksen käsittelyä ja hallinto-oikeuden ratkaisua. Kaava-alue on rakennuskiellossa valitusasian käsittelyn ajan. Kouvolan kaupunki on antanut Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lausuntonsa valituksesta: KH 8.4.2019 § 139

Hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen kokouksessaan 21.1.2019.

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 5.9.-8.10.2018.

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto oli nähtävillä 30.5.-6.7.2018.

Aloitusvaihe

Asemakaavamuutos kuulutettiin vireille 10.1.2018. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnnitelma oli nähtävillä  10.1. – 14.2.2018 . Suunnittelualueen asukkaille järjestettiin asukastilaisuus 17.1.2018.


Päivitetty 15.4.2019