Asemakaavan muutoksessa muokataan alueen maankäytöllistä suunnitelmaa siten, että alueelta olisi tulevaisuudessa mahdollista muodostaa tontteja nykyistä joustavammin. Kaavamuutoksessa siis poistetaan alueen keskeltä toteutumattomat katualuevaraukset ja mahdollistetaan tarvittaessa tonttiliittymän toteuttaminen Tervasmutkan katualueelle. Lisäksi Kytöahontien jo kaduksi rakennettu itäisin osa kaavoitetaan kaduksi.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kymintehtaalla kauppakeskus Veturin pohjoispuolella sijaitsevalla Keski-Anttilan peltoalueella. Alue rajautuu idässä Kuusaantiehen, etelässä Tervasmutkan katualueeseen ja pohjoisessa peltoaukean läpi kulkevan entisen Kytöahontien kohdalla kulkevaan kevyen liikenteen väylään. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 5,4 ha.

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Kaava-alue on entistä Keski-Anttilan tilan peltoaluetta, joka ei ole enää ollut viljelykäytössä vuosi-kymmeniin. Alueen itäpuolella kulkee Kouvolan keskustaajaman ja Kuusankosken kaupunkikeskustan yhdistävä kokoojakatu Kuusaantie, joka on rakennettu nykyiselle linjaukselle 1950-luvulla. Suunnittelualueen eteläreunalla kulkee Tervasmutka -niminen katu, johon liittyvät Tervaskankaan- ja Tervasharjunkadut. Tervasmutkan ja Tervasharjunkadun risteysalueelle on toteutettu kiertoliittymä vuonna 2012. Kiertoliittymästä on mahdollista toteuttaa tonttiliittymä sen pohjoispuolella olevalle peltoalueelle.

Kaava-alueen länsireunassa sijaitseva Kytöahontien itäisin osa on rakennettu kaduksi jo vuosikymmeniä sitten, mutta maankäytöllisesti katu sijoittuu asemakaavoittamattomalle alueelle.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt hyväksymisvaiheeseen.

Hyväksymisvaihe

Tekninen lautakunta 1.6.2023

Keski-Anttilan entisen peltoalueen ja Kytöahontien itäisimmän osan asemakaava ja asemakaavan muutos (Puhjonaukea 2, kaava nro 23/029) on hyväksymiskäsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 1.6.2023.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo MRL 65§ MRA 27§

Puhjonaukea 2 kaavaehdotuskartta ja siihen liittyvät aineistot olivat julkisesti nähtävillä 12.4.-15.5.2023 välisen ajan Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavan verkkosivuilla.

Kaavasta annettiin kolme lausuntoa, muistutuksia ei jätetty. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaavahankkeesta. Julkisesti nähtävillä olleeseen kaavakarttaan ei tullut muutoksia. Kaava eteni hyväksymiskäsittelyyn.

Kuulutukset

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkisesta nähtävillä olosta on kuulutus Kouvolan Sanomissa ja Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla 12.4.2023.

Tekninen lautakunta

Keski-Anttilan entisen peltoaukean asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus (Puhjonaukea 2) oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 4.4.2023, jolloin lautakunta päätti hyväksyä kaavaehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi ja pyytää siitä asianmukaiset lausunnot.

Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat nähtävillä 15.2.-20.3.2023 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeen omilla verkkosivulla.

Kaavasta annettiin seitsemän (7) lausuntoa ja palautetta. Niiden perusteella tarkennettiin alueen yleiskaavatilanteen nykykuvausta. Lisäksi tarkennettiin Tervaskankaankadun, Tervasmutkan ja Kytöahontien risteysalueen liittymäsuunnittelua siten, että liittymä olisi mahdollista toteuttaa tulevaisuudessa kiertoliittymänä. Kyseinen muutos vaatii tavanomaista risteysratkaisua enemmän tilaa, joten kaava-aluetta päätettiin laajentaa.

Lisäksi valmisteluvaiheen kuulemisen aikana annetun palautteen perusteella vireillä olevaa kaava-aluetta laajennettiin siten, että se sisälsi myös asemakaavoittamattoman itäisimmän osan jo toteutetusta Kytöahontiestä. Muuttuneen kaavarajauksen vuoksi kaava-aineisto lähetettiin ehdotusvaiheessa naapurikiinteistöille lausunnolle.

Aloitusvaihe

Kaavahankkeen vireilletulo

Puhjonaukean asemakaavan muutoshanke kuulutettiin vireille Kouvolan Sanomissa ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla 15.2.2023.


Päivitetty 30.5.2023

Sivun alkuun