Asemakaavassa muutetaan Korian entisellä varuskunta-alueella sijaitsevan Pioneerikoulun rakennuksen korttelin ja sen lähialueen rajaus ja kaavamerkinnät siten, että ne vastaavat maastossa toteutunutta tilannetta.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijoittuu Korian entisellä varuskunta-alueella sijaitsevan Pioneerikoulun välittömään läheisyyteen. Alueen pinta-ala on noin 1,3 ha. Suunnittelualueen omistaa kokonaisuudessaan Kouvolan kaupunki ja kaavamuutos on tullut vireille kaupungin omasta aloitteesta.

Kouluaukion, Väinö Vainiontien katualueet sekä Pioneerikoulun ja kellarirakennuksen sisältävän korttelin 710 korttelialueiden rajaukset muutetaan vastaamaan toteutunutta tilannetta. Pioneerikoulun korttelialueen käyttötarkoitus ajanmukaistetaan ja sen länsipuolella sijaitseva rakentumaton asuinkerrostalon korttelialue muutetaan lähivirkistysalueeksi. Kyseisellä alueella oleva Pioneeripuiston leikkipaikka huomioidaan omalla kaavamerkinnällä. Kaavassa myös huomioidaan alueelle jo toteutetut yhdyskuntatekniset järjestelmät sekä yleisille alueille toteutetut rakenteet.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Voimaantulo

Korian Pioneerikoulun lähialueen asemakaava on tullut voimaan 17.1.2023.


Hyväksymisvaihe

Tekninen lautakunta 30.11.2022

Korian Pioneerikoulun lähialueen asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 30.11.2022, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan.


Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo MRL 65§ ja MRA 27§

Korian Pioneerikoulun lähialueen kaavamuutoksen ehdotuskartta ja siihen liittyvät aineistot olivat julkisesti nähtävillä 12.10.-15.11.2022 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavan verkkosivuilla.

Kaavaehdotuksesta annettiin neljä lausuntoa, muistutuksia ei jätetty. Kaavaan merkittyä RKY-alueen suojelumääräystä täydennettiin Kymenlaakson museon lausunnon mukaisesti.

Tekninen lautakunta 4.10.2022

Korian Pioneerikoulun lähialueen asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 4.10.2022, jolloin lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi. Lautakunta myös päätti pyytää siitä asianmukaiset lausunnot.


Aloitusvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat nähtävillä 16.3.-18.4.2022 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä tällä kaavahankkeen verkkosivulla.

Kaavahankkeesta annettiin kuusi lausuntoa, joiden perusteella kaavaratkaisua on täydennetty.

Asemakaavahankkeen osalta pidettiin kaupungin eri toimijoiden kesken erilliset kaavaneuvottelut 2.6.2022 ja 20.9.2022.

Vireilletulo

Korian Pioneerikoulun asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 16.3.2022.


Päivitetty 20.1.2023

Sivun alkuun