Pilkanmaahan sijoittuvan kaavahankkeen (kaava no 24/001) tavoitteena on ajanmukaistaa alueen katu- ja korttelialueiden rajaukset vastaamaan toteutunutta tilannetta. Kaava mahdollistaa meluntorjuntaan liittyvien maavallien ja hulevesien hallintaan tarkoitettujen altaiden rakentaminen alueelle.

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Pilkanmaassa sijaitsevan Pilkanmaan-, Iitin- ja Kyöperiläntien risteyksen lähialueen. Suunnittelualueeseen kuuluvat myös Korotin-, Onnelan-, Lähdepellon-, Myllykallion-, Valveen- ja Palolaiturintien rajaamat alueet sekä niiden ja Kyöperilänmäen välisen alueen. Suunnittelualueen laajuus on noin 26,6 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaava on tullut voimaan
Kaava on tullut voimaan

Voimaantulo

Asemakaava on tullut voimaan 20.6.2019.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pilkanmaan-ja Iitintien risteyksen lähialueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kokouksessaan 29.4.2019.

Tekninen lautakunta

Kaavahanke oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 26.2.2019, jolloin lautakunta päätti hyväksyä kaavasta jätettyjen lausuntojen ja muistusten vastineet ja niiden perusteella tarkennetun kaavaehdotuksen. Lautakunta myös päätti esittää kaavaa edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 2.1.-11.2.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Nähtävillä olon aikana kaavaan kävi tutustumassa useita alueen asukkaita, jotka totesivat alueen liikenneratkaisun olevan nykyisellään vaarallinen ja vaativan päivitystä. Keskustelua käytiin liikenneratkaisun lisäksi Palolaiturintien päässä olevasta kulkuyhteydestä Kymijoen ranta-alueelle sekä varsinaisen Kymijoen virkistysarvojen hyödyntämättömyydestä. Colorado-baarin vieressä olevan hiekkakentän tulevaisuus myös keskustelutti. Nähtävillä olon aikana kaavasta annettiin kolme lausuntoa ja kaksi muistutuksiksi tulkittavaa palautetta.

Tekninen lautakunta

Pilkanmaan-, Iitin- ja Kyöperiläntien risteyksen lähialueen asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 18.12.2018, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan, päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot viranomaisilta ja muilta asianosaisilta toimijoilta.

Aloitusvaihe

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtävilläolo

Asemakaavahanke kuulutettiin vireille 22.8.2018.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluvaiheen aineisto olivat nähtävänä 22.18. – 24.9.2018 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Kaavaratkaisusta annettiin lausuntoja ja palautteita, joiden perusteella kaavasuunnitelmaa on tarkennettu. Lausunnot ja palautteet sekä niiden vastineet ovat luettavissa kaavaselostuksesta.

Yleisötilaisuus 12.12.2017

Pilkanmaan- ja Korotintien katu- ja vesihuoltoverkostojen muutoksiin liittyen pidettiin yleisötilaisuus alueen kiinteistöjen omistajille Kouvolan Kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalolla 12.12.2017. Tilaisuudessa esiteltiin myös tulevaa kaavahanketta.

Alueen asemakaavan ja olemassa olevien liikennejärjestelyiden muuttamisesta on viime vuosien kuluessa jätetty useampi kuntalaisaloite.

Päivitetty 30.10.2019