Elimäen kirkonkylän itäpuolella olevan Peippolanpellon alueen asemakaavassa (kaava nro 51/001) muutetaan alueen kaavaa siten, että muodostuvalta omakotitaloalueelta on mahdollista luovuttaa houkuttelevia ja kysyntään vastaavia suurikokoisia pientalotontteja. Kaavassa huomioidaan alueen ominaispiirteet ja sen toteutunut käyttö.


Sijainti

Suunnittelualue käsittää Elimäen kirkonkylässä sijaitsevan Peippolan rakentamattoman peltoalueen Vanhamaantien eteläpuolella. Alue on kooltaan noin 20 ha. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus jakaantuu aloitus-, valmistelu- ja ehdotusvaiheeseen, jonka jälkeen kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn. Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 15.5.-30.6.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivuilla. Kaavasta annettiin palautetta.

Kaava-alueelle on tehty rakennettavuusselvitys, jonka perustella kaavaratkaisua tarkennetaan.

Kaavamuutosehdotuksen laadintatyö on meneillään.


Päivitetty 7.12.2020