Nurmirannan asemakaavan (kaava nro 42/002) tavoitteena on lisätä tonttitarjontaa asuinpientaloja varten Valkealan Koivurannan alueella. Alueella sijaitseva seurakunnan toimintakeskus ja ympäröivä pientaloasutus sekä alueen luonto- ja kulttuuriarvot huomioidaan kaavasuunnittelussa.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Valkealan kirkonkylältä etelään. Suunnittelualue sijoittuu Vanhatien ja Lappalanjärven väliselle alueelle rajautuen lounaassa Koivurannan asuinalueeseen. Alueen pinta-ala on noin 34 ha. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Asemakaavahankkeeseen kuuluu aloitus-, valmistelu- ja ehdotusvaihe, jonka jälkeen kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn. Kaavoitus on tällä hetkellä aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Asemakaava kuulutettiin vireille 20.5.2020.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 20.5.- 22.6.2020 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten tällä verkkosivulla Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10). Kaava-aineistosta annettiin palautetta.

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineisto on valmisteilla.


Päivitetty 7.12.2020