Tavoitteena on laatia asemakaava Gasum Oy:n Mäkikylän biokaasulaitoksen laajennustarpeisiin ja Kouvolan Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamon alueelle riittävin suoja-aluein.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Mäkikylässä, Kouvolan keskustan eteläpuolella Kymenlaaksontien ja Kymijoen rajaamalla alueella. Alueella sijaitsee Gasum Oy:n biokaasulaitos ja Kouvolan Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamo.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Voimaantulo

Mäkikylän biokaasulaitoksen ja jätevedenpuhdistamon asemakaava on saanut lainvoiman 21.4.2022.


Hyväksyminen

Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan kokouksessaan 7.3.2022. Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Dynasty-palvelussa.

Tiedote asemakaavan hyväksymiskäsittelystä.

Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja muistutusten vastineet kokouksessaan 22.2.2022.


Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §, MRA 27 §)

Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 22.12.2021-28.1.2022 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä tällä verkkosivuilla.

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, olli.ruokonen@kouvola.fi (poissa 15.-26.12.-21), p. 020 615 9235 ja projektiarkkitehti Julia Virkkala, p. 0400 862 592, julia.virkkala@fcg.fi

Kouvolassa 22.12.2022                           Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

Asemakaavaprosessi on edennyt ehdotusvaiheeseen. Tekninen lautakunta käsittelee kaavaehdotuksen nähtäville asettamista kokouksessaan 14.12.2021. Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Dynasty-tietopalvelussa.


Valmisteluvaihe

Kysely Mäkikylän alueen hajutilanteesta

Osana alueen kaavoitusta ja ympäristövaikutusten arviointia biokaasulaitoksen ja jätevedenpuhdistamon hajupäästöjen leviämisestä on tehty useita mallinnuksia. Tehtyjen mallinnusten tuloksia on koottu asemakaavaselostukseen. Biokaasulaitoksen hajumallinnukset löytyvät YVA-hankkeen verkkosivuilta. Asemakaavan laatimisen yhteydessä saadussa palautteessa osa lähialueiden asukkaista on tuonut ilmi mielipiteenään, että laaditut mallinnukset eivät vastaa kaikilta osin koettua hajutilannetta. Tästä syystä osana kaavoitusta järjestettiin kysely, jonka tarkoituksena oli selvittää alueen hajupäästöjen aiheuttamaa mahdollista koettua haittaa ja sen häiritsevyyttä sekä laajuutta.

Kysely lähetettiin kirjeitse satunnaisotannalla kolmen kilometrin säteellä noin 150 asuinkäytössä tai vapaa-ajan asuinkäytössä olevalle kiinteistön omistajalle/haltijalle. Kysely oli avoinna vastattavaksi kaikille aiheesta kiinnostuneille tällä verkkosivuilla. Kysely oli vastattavissa keväällä 2021.

Asemakaavaluonnoksen nähtävilläolo

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineistot (kaavaluonnos) olivat nähtävillä 3.3.-22.3.2021 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten tällä verkkosivuilla sekä Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10).

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, olli.ruokonen@kouvola.fi, p. 020 615 9235 ja projektiarkkitehti Julia Virkkala, p. 0400 862 592, julia.virkkala@fcg.fi

Etäyleisötilaisuus ti 16.3.2021

Asemakaavan valmisteluvaiheen aikana kaavahanketta esiteltiin etäyleisötilaisuudessa Teams-sovelluksen avulla tiistaina 16.3.2021. Yleisötilaisuudessa kaavaluonnosta esittelivät Kouvolan kaupungin kaavoitus ja kaavoituskonsultti FCG. Tilaisuuteen osallistui myös hajumallinnusten asiantuntija sekä Gasum Oy:n edustaja.


Aloitusvaihe

Asemakaavan vireilletulo sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 10.2.-24.2.2021 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten kaavahankkeen verkkosivuilla sekä Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10).

Kouvolassa 10.2.2021                             Kaupunkisuunnittelu

Päivitetty 22.4.2022

Sivun alkuun