Lassilanpellontien kaavahankkeen (kaava nro 21/021) tavoitteena on ajanmukaistaa alueen katu- ja liikenneväyliin rajautuvien korttelialueiden maankäyttö vastaamaan alueen toteutunutta rakentamista, alueella olevaa oikeusvaikutteista Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavaa sekä alueelle aiemmin tehtyjä suunnitelmia. Yksi kaavan tavoite on myös alueen läpi kulkevan virkistysalueen ja kevyen liikenteen yhteyden vahvistaminen, Lassilanpellontieltä tulevan liikennelähtöisen melun ja tärinän torjuminen sekä laajemman kaupunkialueen hulevesiverkoston toiminnan turvaaminen.


Sijainti

Suunnittelualue käsittää Kuusankosken kaupunkikeskustan länsipuolella sijaitsevien Sepän-, Lassilanpellon- ja Kettumäentien rajaaman alueen. Alueen rajautuu länsireunasta kriisiraidealueeseen. Suunnittelualueen laajuus on noin 5,1 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Valmisteluvaihe

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtävilläolo

Kaavahanke kuulutettiin vireille 27.2.2019.

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä 27.2. – 28.3.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Päivitetty 5.3.2019