Kyminväylän kaavamuutoksen (kaava nro 23/024) tarkoituksena on muuttaa Kymintehtaan entisen tehdasalueen (korttelin 166 osan) kaavaa siten, siten että Kyminkadun ja Ahlmanintien välille muodostetaan uusi katuyhteys, joka selkeyttää alueen liikennejärjestelmää.


Sijainti

Suunnittelualue käsittää noin 0,9 ha osan entisestä Kymintehtaan tehdasalueesta, nykyisestä Kymin Ruukin alueesta rajautuen eteläosasta Kyminkatuun ja itäosasta Ahlmanintiehen.


Suunnittelun vaihe

Kaava on tullut voimaan
Kaava on tullut voimaan

Voimaantulo

Asemakaavan muutos on tullut voimaan 9.12.2019.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Hyväksymiskäsittely

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen kokouksessaan 14.10.2019.

Maankäyttösopimus

Asemakaavan toteuttamiseen liittyvästä maankäyttösopimuksesta pidettiin neuvottelu kaupungin ja UPM Kymmene Oyj:n edustajien kanssa 23.2.2017. Neuvottelussa sovittiin, että kaavaan merkityn katualueen rajausta tarkennetaan katusuunnitelman vaatimusten mukaiseksi. Kaavakartalle myös lisättiin johtorasitealue korttelialueen läpi kulkevan maakaasu- ja kaukolämpölinjan kohdalle.

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 8.2.-13.3.2017 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Kaavasta annettiin kolme (3) lausuntoa. Muistutuksia ei jätetty.

Tekninen lautakunta

Kyminruukin asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 24.1.2017, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan, päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot asianosaisilta viranomaisilta.

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineisto oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 11.10.2016, jolloin merkitsi kaavan tiedoksi. Kaavan valmisteluvaiheen aineisto oli julkisesti nähtävillä 26.10.-28.11.2017 välisen ajan. Asemakaavaan liittyvä yleisötilaisuus pidettiin Pato-klubilla Kymin Ruukissa 24.11.2016.

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Asemakaavahanke kuulutettiin vireille 11.5.2016.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 11.5. – 13.6.2016 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Kaavahanketta on käsitelty maankäyttö- ja rakennuslain 66 § mukaisessa viranomaisneuvottelussa 29.1.2016 ennen kaavoituksen käynnistämistä. Kokouksen muistio on kaavan liite 5.

Päivitetty 8.9.2020