Kymintehtaan entisen aseman lähialueen asemakaavahankkeessa (kaava nro 23/023) alueen asemakaavaa muutetaan siten, että alueen liikenneverkkoon ja maankäyttöön suunnitellut muutokset on mahdollista toteuttaa.

Kymintehtaalla sijaitsevan entisen Kymintehtaan aseman ja sen lähialueen asemakaavaa muutetaan siten, käytöstä jo poistuneen rautatien ja asema-alueen maankäyttövaraukset poistetaan ja yhdistetään niihin rajautuviin kortteli- ja virkistysalueisiin.

Muutos mahdollistaa jatkossa Mäyränkorventien ulottamisen Pokinpellon ohi aina Ahlmanintielle ja alueen muun jo olemassa olevan katu- ja virkistysalueverkoston selkeyttämisen. Muutoksessa Maitolahdentie katkaistaan läpiajolta ja kadun varrella sijaitsevien korttelialueiden maankäyttömerkinnät ajanmukaistetaan.

Kaava-alueen pohjoisosassa Ahlmanintien vieressä kumoutuva asemakaava-alue mahdollistaa tulevaisuudessa eritasoristeyksen rakentamisen rautatien ja Ahlmanintien risteykseen. Entisestä rautatiealueesta muodostetaan teollisuusalueen, Kasakkakallion virkistysalueen ja Pokinpellon asuinalueen väliin laaja suojaviheralue, jolle on tulevaisuudessa mahdollista rakentaa maisemavalli. Alueen läpi on myös mahdollista toteuttaa uusi kaupunginosia yhdistävä ulkoilureitti.


Sijainti

Kymintehtaan entisen aseman alue sijaitsee Kymintehtaalla Ahlmanintien länsipuolella Maitolahdentien, Suoratien, Kyminkadun ja Mäyrämäen välisellä alueella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 27,1 ha.

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä asemakaavan kumoaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahanke kuulutettiin vireille 22.9.2021.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat nähtävillä 22.9.-25.10.2021 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeen verkkosivulla.

Mielipiteet voi esittää nähtävillä olon aikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata ”Kymintehtaan asema, vireilletulo ja kaavaluonnos”.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, hannu.purho@kouvola.fi, p. 020 615 7039

Kouvolassa 22.9.2021 Kaupunkisuunnittelu


Päivitetty 17.9.2021