Kymintehtaan entisen aseman lähialueen asemakaavahankkeessa (kaava nro 23/023) alueen asemakaavaa muutetaan siten, että alueen liikenneverkkoon ja maankäyttöön suunnitellut muutokset on mahdollista toteuttaa.

Kymintehtaalla sijaitsevan entisen Kymintehtaan aseman ja sen lähialueen asemakaavaa muutetaan siten, käytöstä jo poistuneen rautatien ja asema-alueen maankäyttövaraukset poistetaan ja yhdistetään niihin rajautuviin kortteli- ja virkistysalueisiin.

Muutos mahdollistaa jatkossa Kyminkadun ja Mäyränkorventien ulottamisen Pokinpellolle ja Ahlmanintielle sekä alueen muun jo olemassa olevan katu- ja virkistysalueverkoston selkeyttämisen. Muutoksessa Maitolahdentie katkaistaan läpiajolta ja kadun varrella sijaitsevien korttelialueiden maankäyttömerkinnät ajanmukaistetaan. Kaavassa ei ratkaista katujen risteysalueiden kanavointia, kaava-alueen ulkopuolella olevaa maankäyttöä tai sen liikenneverkkoa.

Entisestä rautatiealueesta muodostetaan teollisuusalueen, Kasakkakallion virkistysalueen ja Pokinpellon asuinalueen väliin laaja suojaviheralue, jolle on tulevaisuudessa mahdollista rakentaa maisemavalli. Alueen läpi on myös mahdollista toteuttaa uusi kaupunginosia yhdistävä ulkoilureitti.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Kymintehtaan entisen aseman alue sijaitsee Kymintehtaalla Ahlmanintien länsipuolella Maitolahdentien, Suoratien, Kyminkadun ja Mäyrämäen välisellä alueella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 27,1 ha.

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Voimaantulo

Kymintehtaan aseman lähialueen asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava 23/023 sai lainvoiman 22.3.2023.


Hyväksymisvaihe

Tekninen lautakunta 7.2.2023

Kymintehtaan lähialueen asemakaava ja asemakaavan muutos hyväksyttiin teknisen lautakunnan kokouksessa 7.2.2023.

Tekninen lautakunta 26.1.2023

Kymintehtaan aseman lähialueen asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkisen nähtävillä olon aikana annettujen lausuntojen ja muistutuksen vastineet olivat käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 26.1.2023. Lautakunta hyväksyi vastineet. Vastineet lähetetään tiedoksi lausunnon antajille ja muistutuksen jättäjälle. Seuraavaksi kaava etenee hyväksyntään seuraavaan teknisen lautakunnan kokoukseen.


Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo MRL 65§ MRA 27§

Kaavaehdotuskartta ja siihen liittyvät aineistot olivat julkisesti nähtävillä 20.4.-23.5.2022 välisen ajan Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavan verkkosivuilla.

Kaavasta annettiin julkisen nähtävillä olon aikana seitsemän lausuntoa ja yksi muistutus. Lausunnoissa otettiin lähinnä kantaa Ahlmanintien statukseen valtion tienä sekä sen ja Kuusanniemen teollisuusraiteen tasoylikäytävän suunnitteluun liittyviin asioihin. Muistutuksessa toivottiin, että kaavakarttaan merkitään muistutuksessa esille tuotujen suojeltujen ja uhanalaisten kasvilajien sijaintipaikat.

Asemakaavahankkeeseen ja siitä annettuun palautteeseen liittyen pidettiin kaupungin sisäinen palaveri 2.6.2022.

Kaavahanke etenee hyväksymiskäsittelyyn, kun muistutuksessa esille tuodut luontoarvot on arvioitu.


Tekninen lautakunta 5.4.2022

Kymintehtaan aseman lähialueen asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 5.4.2022, jolloin lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville.


Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä asemakaavan kumoaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahanke kuulutettiin vireille 22.9.2021.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat nähtävillä 22.9.-25.10.2021 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeen verkkosivulla.

Valmisteluvaiheen kuulemisen aikana kaavasta annettiin yhdeksän lausuntoa ja 29 palautetta. Lisäksi kaavoittaja sai monta lisätietokyselyä Kouvolan Sanomissa olleen kaavahanketta käsitelleen uutisen perusteella. Viranomaiset totesivat lausunnoissaan, että kaavatyön eteenpäin viemiselle ei ole esteitä. Osallisten palautteissa sen sijaan vastustettiin kaavahanketta. Suurin osa vastustuksesta kohdistui kuitenkin vireillä olevan kaava-alueen ulkopuolella oleviin maankäytöllisiin muutoksiin tai asioihin, jotka ratkaistaan vasta varsinaisissa toteuttamissuunnitelmissa.


Päivitetty 22.3.2023

Sivun alkuun