Kymin ruukkin kaavamuutoksen (kaava nro 23/018) tarkoituksena on muuttaa Kymintehtaan entisen tehdasalueen (korttelin 166 osan) kaavaa siten, että aluetta olisi jatkossa mahdollista kehittää monimuotoisena teollisuus- ja palvelutoimintojen alueena. Kaavassa on tarkoitus huomioida suojelumääräyksillä alueen arvokkaiksi määritetyt rakennuskohteet ja ohjata alueen täydentyvää maankäyttöä sen kulttuuriympäristön erityispiirteitä tukien.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue käsittää noin 9,4 ha osan entisestä Kymintehtaan tehdasalueesta, nykyisestä Kymin Ruukin alueesta rajautuen eteläosasta Kyminkatuun ja itäosasta Ahlmanintiehen. Pohjoisessa suunnittelualue rajautuu Kymijokeen.


Suunnittelun vaihe

Asemakaavan muutoshanke sisältää aloitus-, valmistelu- ja ehdotusvaiheen, joiden jälkeen kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn. Kaavoitus on nyt edennyt hyväksymisvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt hyväksymisvaiheeseen

Hyväksymiskäsittely

Asemakaavan muutos on etenemässä hyväksymiskäsittelyyn keväällä 2023.

Syksyllä 2018 Kouvolan kaupunki ja UPM Kymmene Oyj sopivat, että vireillä olevasta Kyminruukin kaavahankkeesta erotetaan omaksi kaavakseen Kyminväylän katualue.

Asemakaavan toteuttamiseen liittyvästä maankäyttösopimuksesta pidettiin neuvottelu kaupungin ja UPM Kymmene Oyj:n edustajien kanssa 23.2.2017. Neuvottelussa sovittiin, että kaavaan merkityn katualueen rajausta tarkennetaan katusuunnitelman vaatimusten mukaiseksi. Kaavakartalle myös lisättiin johtorasitealue korttelialueen läpi kulkevan maakaasu- ja kaukolämpölinjan kohdalle.


Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 8.2.-13.3.2017 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Kaavasta annettiin kolme (3) lausuntoa. Muistutuksia ei jätetty.

Tekninen lautakunta

Kyminruukin asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 24.1.2017, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan, päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot asianosaisilta viranomaisilta.


Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineisto oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 11.10.2016, jolloin merkitsi kaavan tiedoksi. Kaavan valmisteluvaiheen aineisto oli julkisesti nähtävillä 26.10.-28.11.2017 välisen ajan. Asemakaavaan liittyvä yleisötilaisuus pidettiin Pato-klubilla Kymin Ruukissa 24.11.2016.

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Asemakaavahanke kuulutettiin vireille 11.5.2016

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 11.5. – 13.6.2016 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Kaavahanketta on käsitelty maankäyttö- ja rakennuslain 66 § mukaisessa viranomaisneuvottelussa 29.1.2016 ennen kaavoituksen käynnistämistä. Kokouksen muistio on kaavan liite 5.


Päivitetty 9.2.2023

Sivun alkuun