Kuusankosken Rekolan kaavamuutoksen (kaava nro 21/026) tavoitteena on ajanmukaistaa asuinalueen asemakaava vastaamaan nykypäivän maankäytöllisiä tarpeita. Alueella on useita käytöstä poistuneita ja purettavia rakennuksia, joiden tonttien tulevaisuuden käyttö tulee tutkittavaksi asemakaavan muutoksen yhteydessä.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kuusankosken kaupunkikeskustan länsipuolella. Alue rajautuu idässä Lassilanpellontiehen, etelässä Pohjankorventiehen ja pohjoisessa Hirvimäkeen.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Kaavahanke ei ole vielä vireillä. Asemakaavan muutos sisältyy vuoden 2019 kaavoitusohjelmaan

Kuusankosken Rekolan aluetta tutkittiin osana asuinalueen digitaalisuus -hanketta kesällä 2018 (MAL-verkosto, SitoWise).

Asuinympäristön digitaalisuus -projektin työpajasta 11.6.2018
Valokuva asuinympäristön digitaalisuus -projektin työpajasta 11.6.2018.

Päivitetty 18.12.2019