Kumputien asemakaavamuutoksen (05/004) tarkoituksena on päivittää alueen asemakaava vastaamaan toteutunutta tilannetta, nykyajan vaatimuksia ja mahdollistamaan suunniteltu rakentaminen.

Alueen asemakaavat on laadittu pääosin 1960-luvulla. Puisto-osien asemakaavat ovat jopa 1930- ja 40-luvuilta sekä 1990-luvun alusta. Päivittämisen tarve on siis ilmeinen. Korttelissa 5044 sijaitseva rivitalo halutaan korvata uudella ja suunnitelma vaatii rakennusoikeuden lisäyksen asemakaavaan. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista päivittää asemakaavaa myös viereisten korttelialueiden, Kumputien ja puistoalueiden osalta.

Viereisissä kortteleissa toteutunut rakentaminen on ylittänyt asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden ja kaavan salliman kerroslukumäärän, jolloin pienetkin muutokset rakennuksissa ovat kaavan vastaisia ja vaativat poikkeamismenettelyä.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Käpylän kaupunginosassa Pikku-Palomäen länsilaidalla. Kaava-alueeseen kuulu julkista puistoa, Kumputien katualuetta sekä kadun molemmilla puolilla olevia rakennettuja korttelialueita. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 6,5 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on ajanmukaistaa alueen asemakaava ja tarkistaa kortteleiden rakennusoikeudet vastaamaan jo toteutunutta rakentamista ja suunniteltua tarvetta.

Kaavamuutosten aineistot ovat julkisesti nähtävänä 16.12.2020-25.1.2021 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon info-pisteessä (Torikatu 10), sekä tällä verkkosivulla.

Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 25.1.2021 kirjeitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta vuonna 2020. Asemakaavan muutos ei sisälly vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa esiteltyihin kaavoituksen työohjelman kohteisiin.


Päivitetty 11.12.2020